Vilkår for oppsigelse og avskjed

Vilkår for oppsigelse og avskjed – rettslære1.

En vanlig oppsigelse skal alltid være skriftlig og arbeidstakeren skal ha fått først en muntlig advarsel og så en skriftlig advarsel om faren for oppsigelse. Har det ikke skjedd, er oppsigelsen ugyldig.

Vi har tre krav når det enten foreligger en oppsigelse, suspensjon eller avskjed:

Formkrav, begrunnelse og frister. Ønsker du å vite mer om formkrav for et oppsigelsesbrev, kan du trykke her.

Hvordan kan man si opp en ansatt ved oppsigelse?
Arbeidsgiverens rett til å si opp en ansatt er begrenset. Det er tre vilkår for oppsigelse. Arbeidsmiljøloven § 15-7 første ledd finner du vilkårene for oppsigelse.

De er:

  • Virksomhetens forhold
  • Arbeidsgiverens forhold
  • Arbeidstakerens forhold

En ansatt kan dermed ikke bli sagt opp utenom de tre grunnene.

For at en ansatt kan bli sagt opp, må oppsigelsen være saklig begrunnet. Man kan altså ikke bli sagt opp uten grunn.

De vanligste oppsigelsesgrunner på grunn av virksomhetens forhold er: driftsinnskrenkninger og rasjonaliseringstiltak. En ansatt kan derfor bli sagt opp hvis bedriften ikke er lønnsom, eller for å sikre bedriftens økonomi.

Saklig begrunnet oppsigelse i arbeidsgiverens forhold. En bedriftseier kan fritt avslutte virksomheten og legge ned bedriften sin.

Saklig begrunnet i arbeidstakerens forhold. Saklig oppsigelse bygger vanligvis på at arbeidstaker har misligholdt arbeidsavtalen og/eller opptrådt dårlig på arbeidsplassen.

Arbeidstakeren må altså ha handlet eller oppført seg i strid med arbeidsavtalens forutsetninger. Det kan dreie seg om mangelfulle presentasjoner og arbeidsytelse, manglende vilje og evne til å samarbeide eller andre brudd på arbeidsplikten, for eksempel gjentatte ulovlig fravær.

Man kan ikke bli sparket ved sykdom! Etter arbeidsmiljøloven § 15-8 kan en arbeidstaker ikke sies opp på grunn av sykdom de første 12 månedene etter arbeidsuførhet inntrådte.

Vilkår for avskjed

Avskjed (man må gå på dagen) kan bli et resultat ved grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.

Ved avskjed opphører arbeidsavtalen ved øyeblikkelig virkning. Den sentrale bestemmelsen om avskjed finner vi i arbeidsmiljøloven § 15-14. Grove brudd på taushetsplikt, arbeidsplikt og lojalitetsplikt kan danne grunnlag for avskjed.