Tilregnelighet

For å kunne straffes må gjerningspersonen ha vært tilregnelig i gjerningsøyeblikket, hvilket vil si at gjerningsmannen var i stand til å forstå rekkevidden av sine handlinger, jf. vilkår 4 under straffbarhetsvilkårene. Hvis gjerningsmannen var utilregnelig i gjerningsøyeblikket, skal vedkommende alltid frifinnes, fordi alle vilkårene for å straffe ikke er til stede.
For at en person kan erkjennes tilregnelig, ser vi på 4 vilkår:

  • under kriminell lavalder (15 år)
  • psykotisk i gjerningsøyeblikket
  • høygradslig åndssvak
  • bevisstløshet i gjerningsøyeblikket

OBS! straffeloven § 20. Selvforskyld rus fritar ikke for straff selv om tiltalte ikke var psykotisk tilstedeværende under gjerningsøyeblikket.