Katolisismen

Peterskirken, som ligger sentralt i Vatikanstaten, er formelt sett et pavelig kapell.

17% av verdens befolkning er katolikker, noe som utgjør over halvparten av alle kristne i hele verden! De blir styrt av Paven som bor i en egen stat i Roma som heter Vatikanstaten. Det er verdens minste stat og har også talerett i alle FNs organer! Ifølge katolsk tradisjon ble kirken grunnlagt rundt år 35 da apostelen Peter ble innsatt som den første biskopen av Roma.

Styresett
Den katolske kirke operer med kun én leder, paven. Han styrer (til en viss grad) over alle katolikker i hele verden og er som nevnt statsoverhode i Vatikanstaten. Vatikanstaten er – som nevnt tidligere – også oppnevnt som egen stat. Les mer om Paven her.

Troslære
Troslæren til Den katolske kirke er den samme som de andre kristne retningene når det gjelder synet på Gud, Jesus som Guds sønn og den hellige ånd – såkalte treenigheten. Bibelen regnes som Guds åpenbaring, og det nye testamentet regnes som en fortelling om Jesus liv, og virke i evangeliene.

Riter
Riter i Katolisismen er hellige handlinger, og disse er viktige i Den katolske kirke. Man skiller mellom obligatoriske og frivillige riter, der de obligatoriske går på menneskets forhold til Gud, mens de frivillige går på Jomfru Maria og helgenkult.

Pave Frans

Eksempler på obligatoriske riter er søndagsmessen og skriftemål, mens eksempler på frivillige er rosenkransbønnen til Jomfru Maria. Søndagsmessen er det viktigste obligatoriske riten, men overgangsriter som markerer endring årets første gang som jul, påske og andre feiringer knyttet til Jesus, er også viktige innenfor Katolisismen. Man kan derfor se at tradisjoner er viktig. Et obligatorisk rituale må utføres av en pastor, mens frivillige kan utføres av den som selv ønsker.

Sakramenter
Sakrament betyr å gjøre noe hellig, og i Den katolske kirke er det syv forskjellige sakramenter:

  1. Nattverd
  2. Dåp
  3. Konfirmasjon
  4. Ekteskap
  5. Prestevielse
  6. Skriftemål
  7. Sykesalving

Sakramentene er viktige fordi de har en automatisk virkning som forandrer en persons forhold til Gud, noe som kalles nåde.

Jomfru Maria

Synet på helgener og Jomfru Maria
I den Katolske kirke har Jomfru Maria en særstilling. Helgenkult og Maria-dyrkelse går under de frivillige ritualene, og har vært en del av katolsk praksis siden urtiden. Helgenkult og dyrkelse av Jomfru Maria bygger på forestillingen om at relikvier (en hellig persons legeme som har vært i fysisk kontakt med en helgen) og helgener kan virke som kanaler for mirakler, og hjelpe de troende ved å be til Gud på deres vegne, med andre ord forbønn. Den katolske kirke ser på Jomfru Maria som et forbilde og betoner Jesu mor som en formidler mellom Jesus og de troende.