Hva var samhandlingsreformen?

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen ble innført gradvis fra 1. Januar 2012. Hovedpunktet var å desentralisere det vi kan, og sentralisere det vi må. Det var en bærekraftig helsetjeneste der fokuset var på rett behandling til rett sted og til rett tid. 2 store mål: bremse utgiftene i spesialhelsetjenesten, og gi kronikerne (de som er syke) et bedre og helhetlig tilbud.

Hvorfor reform: for lite koordinerte tjenester, liten innsats for å forebygge sykdom, den økonomiske bæreevnen var trues.

  • Målet for samhandlingsreformen var å
    angi rammene for en ny kommunerolle
  • økt innsats på folkehelse og forebygging
  • bedre legetjeneste i kommunene
  • Klare pasient-/brukerrolle og helhetlig forløp
  • Legge til rette for samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunenes helse- og omsorgstjeneste
  • Legge til rette for at spesialisthelsetjenesten kan utvikles i større grad ved å bruke sin spesialiserte kompetanse
  • LEON – Lavest Effektive OmsorgsNivå

 

Strategiene gikk ut på å satse på helsefremmende og forebyggende arbeid, satse på habilitering og rehabilitering, brukermedvirkning, avtale behandlingsforløp, forpliktende samarbeidsavtaler og at en større del av helsetjenesten ytes av kommunehelsetjenesten.

Ny kommunerolle

Kommunen ble bærebjelken, og ansvar for primærhelsetjenesten ble hos dem. Kommunen skulle også medfinansiere sykehusopphold, strategier og planer, forebygging, dempe press på sykehus, avtale om samarbeid, kommunens ansvar for ny pasient- og brukerrolle. Krav til brukermedvirkning. Krav til koordinator og IP. Tilgang til egen informasjon og brukermedvirkning.

Økonomiske insentiver
Kommunal medfinansiering, betale for utskrivningsklare pasienter, vekt i kommunens rammer og egne midler til forebygging.

Spesialhelsetjenestenes rolle
Levere spesialiserte tjenester, fordele oppgaver riktig og utvikle tjenester som kommunene trenger.

IKT blir viktig: Elektronisk kommunikasjon – sikkert helsenett, automatisk frikort, eresept, kjernejournal, nasjonal helseportal m.m.

Samhandlingsreformen; mer enn en helsereform
Samhandlingsreformen påvirker kommunenes rolle og styring av helse- og omsorgstjenesten, og påvirker spesialisthelsetjenestens rolle. Påvirker spesialhelsetjenestenes rolle, og påvirker forholdet mellom profesjoner og mellom brukere/pasienter, og lokalpolitikernes rolle. Påvirker kommunesamarbeid og regionalt samarbeid. Den bidrar til næringsutvikling og styrking av lokalsamfunnet. Samhandlingsreformen er en retningsform for samfunnet.

Samhandlingsreformen og habilitering og rehabilitering: det er ett av områdene det skal legges økt vekt på i samhandlingsreformen. Det er en målsetting at kommunene skal ha et tydelig ansvar.