Hva er elektrolyse

Hva er elektrolyse?
Elektrolyse er redoksreaksjoner hvor vi tilfører elektrisk energi for å danne grunnstoffer i nøytral form. Elektrolyse brukes til å framstille metaller av ioner.
For å forklare dette på en best mulig måte, tar vi utgangspunkt i elektrolyse av kobberklorid.

Redoksreaksjon er dannet av ordene reduksjon, og oksidasjon. Når et atom tar opp ett eller flere elektroner, sier vi at det blir redusert. Når det et atom gir fra seg elektroner sier vi det blir oksidert.
En reaksjon der det foregår en reduskjon og en oksidasjon, kaller vi en redoksreaksjon.

Fordi motsatte ladninger tiltrekker hverandre, blir positive ioner trukket til den negative elektroden. De negative ionene blir trukket til den positive elektroden. Begge typer ioner beveger seg gjennom væsken, og det er nettopp det som er elektrisk strøm i saltvann. Og strømmen kan gå så lenge det finnes ioner i løsningen. En væske som leder elektrisk strøm på denne måten, kaller vi en elektrolytt. Elektronene blir ført videre inn i ledningen som vist på bildet. Og elektroner gjennom en ledning er strøm.

Demoforsøk: vil saltvann lede strøm? (ndla)

Hva er et atom

Hva er et atom?

Et atom er byggesteiene i alle de kjemiske stoffene vi har. Atomene har en kjerne som består av protoner, nøytroner og elektroner. Disse beveger seg rundt i kjernen. Atomene er bygget opp av protoner, som forkortes til p+, nøytroner som forkortes til n, og elektroner som forkortes til e-. Elektronet er en elementærpartikkel, fordi det ikke kan brytes ned i mindre deler. Protoner og nøytroner kan deles opp i mindre enheter som kalles kvarker. Kvarkene er elementærpartikler. Alt vi har består av atomer, og de er så små at du ikke kan se dem.

Proton er postitivt ladde partikkler som danner kjernen i hydrogenatomet og som
sammen med nøytronet, bygger opp alle atomkjerner.
Elektron: ett elektron er en partikkel med negativ elektrisk ladning.
Nukleon:  er en fellesbetegnelse på nøytron og proton. Atomkjernen er bygd opp av disse.
Elektronskall: ett elektronskall er utenpå atomene. De består av elektroner som går i akse rundt atomene med høy fart.
Grunnstoff: er byggeklossene for all masse. Et bestemt grunnstoff er satt sammen av bare én type atom.
Atonnummer: viser hvor mange protoner det er i kjernen.
Edelgass: er en gass som ikke reagerer med andre stoffer, fordi den har en stabil elektron fordeling.
Oktettreglen: det ytterste skallet skal ikke ha mere enn 8 elektroner.
Elektronparbinding: binding mellom «ikke-metaller». Atomer kan ha opptil tre bindinger.
Ionebinding: kjemisk binding med ioner.
Reduksjon: atomer tar opp ett eller flere elektroner, og blir negativt ladet på grunn av forholdet mellom elektronene og kjernepartiklenene.
Oksidasjon: når atomer gir fra seg ett eller flere elektroner, og blir positivt ladet på grunn av forholdet mellom elektroner og kjernepartikler.