Forskjeller og likheter mellom katolisisme og protestantisme

Forfatter: Ingrid Wærnes Minde 

Forskjeller og likheter mellom katolisisme og protestantisme

Katolisisme er en egen trosretning innenfor kristendommen som har sitt anker i Den katolske kirke. Retningen oppsto i år 1054 etter delingen av kristendommen i den ortodokse og latinske kirke (dette blir kalt det store skisma). Katolisismen har sitt sentrum i Vatikanstaten i Roma, og det er paven som er den øverste lederen. Protestantismen oppsto som en egen trosretning innenfor kristendommen på 1500-tallet, og den var på mange måter en reaksjon mot katolisismen. Martin Luther regnes som en av grunnleggerne, og han var av den oppfatning at katolisismen hadde fjernet seg fra de kristne grunnverdiene som sto skrevet i Bibelen. Protestantismen spredde seg i det meste av Nord-Europa i løpet av de neste 50 årene, og splittelsen fra katolisismen blir kalt reformasjonen.

Kirkens rolle

Den største og viktigste forskjellen mellom katolisisme og protestantisme er at protestantismen avviser tankene om at kirken er et mellomledd mellom Gud og menneskene. I stedet for trodde de at menneskene hadde en direkte tilknytting til den allmektige Herren. Den protestantiske kirken er også underlagt staten. Katolisismen har en mer hierarkisk oppbygning med paven på toppen (som er Herrens stedfortreder) og kirken som har ansvaret for katolikkenes vei mot frelse. Tilhengerne av protestantismen mente at kirken ikke kunne garantere de troendes frelse, men at kun den enkelte kunne frelse seg fra arvesynden gjennom sin tro og tillit på Gud.

Martin Luther sine 95 teser (som han spikret på kirkedøren i 1517) var en kritikk mot en utbredt praksis hvor Den katolske kirke solgte avlater (tilgivelse). For en viss sum kunne man kjøpe seg tilgivelse for sine egne eller andre familiemedlemmers synder. Til gjengjeld ble man garantert frelse i det neste liv, eller i det minste kortere tid i skjærsilden. Denne praksisen sto sterkt imot protestantismens tro på det enkelte menneskes ansvar for sin egen tro og tilnærming til Gud samt kirkens hierarkiske oppbygging. Det er denne kritikken mot avlatene som regnes som starten på reformasjonen.

I Den katolske kirke ble Guds ord og Bibelens innhold formidlet på latinsk. Et annet skillepunkt mellom katolisisme og protestantisme er at i katolisismen er det prestene og kirken som har hovedansvaret for å spre Guds ord. I protestantismen ønsket man at alle skulle ha tilgang og selv forstå Guds ord og Bibelens innhold. Derfor ble Bibelen oversatt til en rekke ulike språk.

Selv om kirkens rolle fikk en helt annen betydning innenfor protestantismen, har kirken forblitt et viktig møtepunkt hvor mennesker med felles tro kan møtes for å få forskyndt Gud sine ord og budskap. Protestantismen beholdt også mange av katolisismens sakramenter. Dåpen markerer barnets begynnelse på det kristne liv, og det er gjennom dåpen at barnet får ta del i Guds kjærlighet. I Nattverden er Kristus tilstede i brødet og vinen, og derfor blir den enkelte gitt syndenes forlatelse og Guds kjærlighet. Gudstjenestene blir sett på som en gjenforening og inneholder salmer, bønn og forkynnelse. Prekenen er det helt essensielle i en gudstjeneste, og den er prestens tolkning av Bibelens ord til menigheten.

Katolisismen og protestantismen deler også en felles kristen troslære når det gjelder synet på Gud, Guds sønn Jesus og Den hellige ånd. Det er Bibelen som er grunnlaget for hele kristendommen.

Feiring av høytider og helgeners betydning

Katolisismen og protestantismen feirer en del felles høytider som, for eksempel, påske og jul, men i katolisismen finnes det langt flere høytider og feiringer. En viktig årsak til dette er at ikoner og helgener spiller en sterkere rolle i katolisismen enn i protestantismen. I katolisismen er det vanlig at man både ber til og feirer helgener, men i protestantismen mener man at dyrking av helgener er en kirkelig tradisjon, og derfor er ikke helgener essensielle i forhold til religionen.

Jomfru Maria, moren til Jesus Kristus, er en helgen som er sentral i begge trosretningene, men i katolisismen står hun i en særstilling. For katolikker utgjør helgener kanaler for mirakler, og de kan hjelpe de troende med å komme nærmere Gud. Her er Jomfru Maria et forbilde, og hun er den viktigste formidleren mellom Jesus og de troende. Jomfru Maria sin særstilling i katolisismen skyldes også at katolikkene tror at hun ble tatt direkte opp til himmelen etter sin død, for å kunne være med sin sønn til evig tid. For katolikkene er dette et bevis for at også vanlige mennesker kan få adgang til himmelriket. I katolisismen blir Jomfru Maria feiret den 15. august, dagen da hun reiste til himmelen.

Både høytidene påske og jul feires ut fra felles grunnlag om Jesus fødsel (julaften) og Jesus korsfestelse, oppstandelse og reise til himmelen (påsken). Katolisismen og protestantismen praktiserte faste i tiden før påske, men i dag er ikke det lenger like vanlig i protestantismen. Begge trosretningene følger et kirkeår som er knyttet til de viktigste hendelsene i Kristus liv. Det er Det nye testamentet som er utgangspunktet for kirkeåret og som la grunnlaget for når høytidene skulle feires.

Oppsummering

Den viktigste og største likheten mellom katolisisme og protestantisme er at de bygger sine trosretninger på den kristne troslære hvor Bibelen er grunnlaget for selve religionen. Det er troen på Gud, Guds sønn Jesus og Den hellige ånd som er det helt sentrale, og det er evig frelse som er målet for alle kristne.

Forskjellen ligger først og fremst i synet på kirkens rolle og autoritet. I katolisismen er kirken et mellomledd mellom Gud og menneskene, men i protestantismen har menneskene en direkte tilknytning til Gud, og deres frelse er ikke avhengig av kirken.

Kilder:

Stensvold, Anne (2017). Katolisisme. Hentet fra: https://snl.no/katolisisme

Kværne, Per & Rasmussen, Tarald (2018). Protestantisme.Hentet fra: https://snl.no/protestantisme

Historienet (2018). Hva er forskjellen på protestanter og katolikker? Hentet fra: https://historienet.no/samfunn/religionshistorie/hva-er-forskjellen-pa-protestanter-og-katolikker

Kristendommen (2015). Forskjeller mellom katolsk og protestantisk tro. Hentet fra: https://www.kristendommen.no/forskjellen-mellom-katolsk-og-protestantisk-tro/

Katolisismen

Peterskirken, som ligger sentralt i Vatikanstaten, er formelt sett et pavelig kapell.

17% av verdens befolkning er katolikker, noe som utgjør over halvparten av alle kristne i hele verden! De blir styrt av Paven som bor i en egen stat i Roma som heter Vatikanstaten. Det er verdens minste stat og har også talerett i alle FNs organer! Ifølge katolsk tradisjon ble kirken grunnlagt rundt år 35 da apostelen Peter ble innsatt som den første biskopen av Roma.

Styresett
Den katolske kirke operer med kun én leder, paven. Han styrer (til en viss grad) over alle katolikker i hele verden og er som nevnt statsoverhode i Vatikanstaten. Vatikanstaten er – som nevnt tidligere – også oppnevnt som egen stat. Les mer om Paven her.

Troslære
Troslæren til Den katolske kirke er den samme som de andre kristne retningene når det gjelder synet på Gud, Jesus som Guds sønn og den hellige ånd – såkalte treenigheten. Bibelen regnes som Guds åpenbaring, og det nye testamentet regnes som en fortelling om Jesus liv, og virke i evangeliene.

Riter
Riter i Katolisismen er hellige handlinger, og disse er viktige i Den katolske kirke. Man skiller mellom obligatoriske og frivillige riter, der de obligatoriske går på menneskets forhold til Gud, mens de frivillige går på Jomfru Maria og helgenkult.

Pave Frans

Eksempler på obligatoriske riter er søndagsmessen og skriftemål, mens eksempler på frivillige er rosenkransbønnen til Jomfru Maria. Søndagsmessen er det viktigste obligatoriske riten, men overgangsriter som markerer endring årets første gang som jul, påske og andre feiringer knyttet til Jesus, er også viktige innenfor Katolisismen. Man kan derfor se at tradisjoner er viktig. Et obligatorisk rituale må utføres av en pastor, mens frivillige kan utføres av den som selv ønsker.

Sakramenter
Sakrament betyr å gjøre noe hellig, og i Den katolske kirke er det syv forskjellige sakramenter:

  1. Nattverd
  2. Dåp
  3. Konfirmasjon
  4. Ekteskap
  5. Prestevielse
  6. Skriftemål
  7. Sykesalving

Sakramentene er viktige fordi de har en automatisk virkning som forandrer en persons forhold til Gud, noe som kalles nåde.

Jomfru Maria

Synet på helgener og Jomfru Maria
I den Katolske kirke har Jomfru Maria en særstilling. Helgenkult og Maria-dyrkelse går under de frivillige ritualene, og har vært en del av katolsk praksis siden urtiden. Helgenkult og dyrkelse av Jomfru Maria bygger på forestillingen om at relikvier (en hellig persons legeme som har vært i fysisk kontakt med en helgen) og helgener kan virke som kanaler for mirakler, og hjelpe de troende ved å be til Gud på deres vegne, med andre ord forbønn. Den katolske kirke ser på Jomfru Maria som et forbilde og betoner Jesu mor som en formidler mellom Jesus og de troende.

Forskjeller og likheter mellom Ortodoks og Katolsk tro

Forskjeller og likheter mellom ortodoks tro og katolisisme

Katolisisme og ortodoks kristendom er svært utbredt og ved første øyekast ikke alltid så lett å skille. Men likevel finnes det ulikheter og likheter mellom disse to retningene i kristendommen, slik som styresett, Den Hellige Ånd og kirkebygg.

Pave Frans med den økumeniske patriark Bartholomeu i Istanbul
Pave Frans med den økumeniske patriark Bartholomeu i Istanbul

Vi starter først med likheter mellom katolisisme og ortodoks tro.
De begge retningene tror på Gud og at han er skaperen av universet. De deler samme synet på Adam og Eva og deres syndefall. De er enige om at Jesus sto opp fra de døde og at  han er Guds sønn. I begge retningene spiller helgener en stor rolle. De mener også at Gud virker konkret gjennom sakramentene (slik som ekteskap, konfirmasjon og dåp).

I katolisismen derimot…
har Jomfru-Maria en særstilling. I ortodoks tro har hun kun helgen-status. I den katolske kirke har de kun en leder, paven. Dette er et autoritært styresett, hvor paven sitter til døden eller selv går av slik pave Benedikt 13 gjorde i 2013.

Vatikanet i Roma.
Vatikanet i Roma

Alle menn som bor sammen med Paven i Vatikanet, lever i absolutt sølibat. Julen feires 24-25. desember, og Jomfru-Maria har en heltestatus. I katolisismen utgår Den Hellige Ånd både i faderen og sønnen. Dette er forskjellig fra ortodoks tro. Denne forskjellen kalles skismaet som er grunnen til at de to retningene er skilt i dag.

Synet på Gud
Den katolske kirke ser på Paven som Guds stedfortreder på jorden, og kirken er et mellomledd mellom folket og Gud.

I den ortodokse kirke finner man ni patriarker i Konstantinopel (dagens Istanbul). Prestene kan være gift, men biskoper må være ugift. Ortodoksere mener Den Hellige Ånd utgår i faderen alene, noe som er essensielt. De feirer jul 6. januar. Det Ortodokse tro er mest utbredt i den østelige delen av Europa og Midtøsten (men det finnes flere ortodokse bispeseter og kirker i Vest-Europa og Amerika).

I den Ortodokse kirken – som forøvrig kalles messe – er det kun korsang som er tolerert. En viktig forskjell fra Katolisisme er at istedenfor et overhode (Paven), har Den ortodoske kirke 9+ patriarker verden rundt (som nevnt ovenfor).

Ikoner
Ikoner er viktig i den ortodokse tro. Ikon menes med bilde, men er også mye mer enn bare et bilde. Den ortodokse kirke lærer at ikonet er fylt med guddommelig energi, en hellig forkynnelse i skjønnhet, form og farge. Motivene er hellige personer og helgener. Bildene skal ikke bare gjengi personene, men også vise noe av det guddommelige og hellige ved dem. Menneskene som er avbildet, skal minne troende på å gjøre gode gjerninger. Ikonene er som regel malt med gull bakgrunn. Gull er er Guds farge, og et symbol på ære, guddommelighet, makt og herlighet. Dåp og nattverd anses som de viktigste sakramentene.

Den ortodokse kirke har utspilt et mer passivt/fraværende spill i politikken. Men her er paven helt annerledes! Et raskt Google-søk viser en svært politisk pave: se selv her  (i søkefeltet skiver du «Paven».)

Oppsummering:

forskjeller og likheter mellom katolikk og ortodoks