Hva er Håvamål?

Håvamål sin påvirkningskraft- før og nå.

I den nye fagfornyelsen står det at elever skal utforske språkets historiske bakgrunn. Elevene skal derfor få en innsikt i sammenhengen mellom språk, kultur og identitet (UDIR). Et viktig punkt i Norges historie, er den norrøne tiden. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvorfor den norrøne kulturen har vært og fortsatt er viktig for oss i dag. Vi tar utgangspunkt i ett av de mest kjente diktene fra den norrøne tiden, Håvamål.

Forfatter: Marie Ulsnes

Hva er Håvamål?

Håvamål er et dikt i Den eldre Edda. Håvamål betyr «Den høyes tale» og vi må kunne tolke at dette er guden Odin sin tale. Diktet er så langt at det på mange måter utgjør en egen diktsamling, med hele 164 dikt. De mest kjente er de 77 første, som er fornuftige råd om skikk og bruk. De handler om hvordan Odin mener det er best for menneskene å leve livet sitt. Vi kan bruke betegnelsen «ordspråkdikt» om diktene, ettersom man kan lese hvert dikt for seg selv, også uten den store konteksten. Det er derfor grunn til å tro at det har vært enkeltdikt som har blitt satt sammen (Havnevik, 2002, s. 34).

Det som gjør diktet ekstra interessant er ikke bare fine skildringer og poetiske livsråd, men også muligheten det har til å gi oss innsikt i hvilke tanker og verdier som sto sentralt i Norden før kristendommen.

Hvor kommer diktet fra?

Eddadiktene ble opprinnelig skrevet for hånd på islandsk omkring 1270. Vi kaller dette håndskriftet for Codex Regius av den Eldre Edda. Lenge trodde man at de norrøne diktene var borte, men de ble funnet igjen av den islandske biskopen Brynjólfur Sveinsson i 1643. Brynjólfur sendte diktene til den danske kongen Fredrik 3. som en gave. Det var ikke før i 1971 at de kom tilbake til Island. Når diktene var trygt tilbake i Island ble det feiret som en nasjonaldag. Dette forteller oss om hvor viktig den norrøne poesien og kulturen er for islendingene (Andersen, 2012, s. 28).

Hvilken påvirkning fikk det for Norge?

Det meste av de norrøne tekstene ble skrevet på Island, men vi regner disse tekstene også som begynnelsen på norsk litteraturhistorie. Dette fordi det var mange nordmenn blant de første vikingene. Nordmennene reiste til Island for å slippe unna Harald Hårfagres harde styre.

Den norrøne litteraturen har spilt en viktig rolle i Norge. Vi har hentet selvtillit og stolthet i denne tradisjonen, som står i en særstilling sammenlignet med mange andre land. Den norrøne tradisjonen ble blant annet viktig i den politiske selvstendighetsprosessen og i oppbygningen av vår nasjonale identitet (Andersen, 2012, s. 14)

Kan man kjenne seg igjen i strofene fra Håvamål, den dag i dag?

Les alle strofene her: oaks.nvg.org/havamal Siden er laget av Tormod Kinnes, cand.philol, og strofene nedenfor er hentet fra denne siden.

Strofe 47: Om fellesskapet

Då eg var ung og for aleine, fór eg vill på vegen.
Då eg møtte ein annan, syntest eg at eg blei rik.
Mann er mannens glede.

«Mann er mannens glede» er et av de mest kjente sitatene fra Håvamål og understreker hvor viktige vi mennesker er for hverandre. (På norrønt: maður er manns gaman). Under koronapandemien har det blitt mer tydelig enn noen gang hvor viktig det er med fellesskap, og følelsen av at vi tilhører hverandre.

Strofe 12: Om alkohol
Øl er ikkje så godt for vettet som folk seier det er.
Dess meir du drikk, dess mindre vett i skolten.
[Når ølet går inn, går vettet ut.]

Mange av strofene handler om måtehold med alkohol. Dette er en regel som fortsatt er like gyldig i dag.

Strofe 65: Om å såre andre
Aktsam og gløgg skal ein støtt vere, og varsam i vennelag.
Orda du seier til andre, får du ofte angre sårt.

Du kan aldri ta tilbake noe som er sagt, heter det. Denne strofen viser hvordan det kan gå når man sier noe man angrer på. De fleste kan nok kjenne seg igjen i denne følelsen.

Strofe 69: Om takknemlighet
Ver ikkje vonlaus om helsa veiknar.
Some får glede av søner, somme av å eige fe, somme av velgjort verk.

Denne strofen understreker viktigheten å være takknemlig over det du har. Du skal fokusere på det du har, i stedet for det du ikke har. I vår moderne verden, der vi hele tiden blir eksponert for andres tilsynelatende perfekte liv på sosiale medier, er dette en fin regel for oss i dag også.

Livsmestring i Håvamål

I fagfornyelsen skal alle elever fokusere på det tverrfaglige temaet «folkehelse og livsmestring». I dette inngår at man skal reflektere over «verdivalg og betydningen av mening i livet, mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres, og å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner» (UDIR). Som vi har sett på ovenfor er dette i stor grad tematikk som blir drøftet i Håvamål.

Til refleksjon: les flere av strofene fra Håvamål og finn flere strofer som kan knyttes til begrepet livsmestring. Er disse fortsatt aktuelle for oss den dag i dag? Kjenner du deg igjen i tematikken?

Den norrøne litteraturen har formet vår kultur, språk og vår felles identitet gjennom tidene. Og det er fortsatt grunn til å tro at den norrøne litteraturen er svært aktuell den dag i dag. Håvamål gir oss råd og visdom som fortsatt er gjeldene og allmenne i vår tid. Vennskap, troskap, måtehold og gjestfrihet, er verdier som fortsatt står sterkt i vårt samfunn. En kan derfor si at Håvamål er en liten bok, med stor kraft, om nettopp å mestre livet. Nærmest en oppskriftsbok om hvilke egenskaper du bør verdsette og hva du skal gjøre for å få et godt liv.

Vil du lese mer? Ta gjerne en titt på referanselisten i denne artikkelen. Dette er gode oppslagsverk for hele litteraturhistorien, fra norrøn tid til vår moderne samtid.

Referanser

Andersen, P. T. (2012). Norsk litteraturhistorie (2. utg.). Universitetsforlaget.

Havnevik, I. (2002). Dikt i Norge- lyrikkhistorie 200-2000. Pax forlag.

Kinnes, Tormod (1998- 2018) Håvamål på nynorsk. Hentet fra: http://oaks.nvg.org/havamal.html#notar

UDIR (u.d). Fagfornyelsen. Hentet fra: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/