Hva er «Brexit»?

Forfatter: Ingrid Wærnes Minde

Betegnelsen «Brexit» er sammensatt av ordene «Britain» og «exit», og har blitt det populære kallenavnet på prosessen som med stor sannsynlighet vil resultere i at Storbritannia forlater Den europeiske unionen (EU). Etter planen skulle Storbritannia allerede ha forlatt unionen 29. mars 2019, men EU utsatte Brexit-prosessen fram til 31.oktober 2019. Storbritannia har vært medlem av EU helt siden 1973, men 23. juni 2016 ble det avholdt en folkeavstemning hvor det britiske folk kunne stemme over EU-spørsmålet. Både BBC og Sky News meldte at et knapt flertall stemte for resultatet. De samme nyhetssidene formidlet at i 2016 var  51,9 % for Brexit mens 48,1 % var mot Brexit.

Brexit har ikke vært en enkel prosess, og den har skapt mye hodebry og panikk i EU om at dette bare er en av mange fremtidige utmeldelser. Selve EU-spørsmålet, som er bakgrunnen for Brexit, er også blitt en svært polarisert og betent debatt i Storbritannia. Dette har ikke bidratt til å gjøre vilkårene rundt Brexit enklere.

51,9 % av britene ønsket at Storbritannia skal trekke seg ut av EU, mens 48,1 % av britene ønsket at Storbritannia skulle fortsette å være medlem av EU – riktignok på nye betingelser. Hva sier ja-siden og hva er argumentene til nei-siden? Storbritannia skulle altså egentlig ha forlatt EU 29. mars 2019, men EU har gitt landet utvidet tid til å komme fram til en enighet. Hva vil resultatet bli?

Det betente EU-spørsmålet

Forholdet til EU har preget den britiske debatten fra 1960-tallet, og selv i tiden før Storbritannia ble medlem var EU-spørsmålet blitt et polarisert og betent politisk spørsmål. De aller fleste britiske statsministrene opplevde at EU-spørsmålet splittet deres egne partier like mye som folket. Splittelsen omhandlet uenigheter og ulike synspunkter på hvilket forhold Storbritannia skulle ha til EU, og hvordan medlemskapet ville påvirke Storbritannias suverenitet, kontroll over egne grenser, arbeidsmarked og samfunnet generelt.

Folkeavstemningen den 23.juni 2016 tente en ny gnist under det betente EU-spørsmålet. Selv over 2 år senere er de færreste enige om spørsmålene knyttet til Brexit eller hvordan skilsmissen med EU skal foregå. Brexit-kaoset har heller ikke blitt mindre forvirrende av at ja- og nei-siden står steilt mot hverandre.

Argumenter for å være i EU

«Remain», eller motstanderne av Brexit, er en kampanje drevet av mannen som startet alt Brexit-kaoset i 2016, den tidligere britiske statsministeren David Cameron. Cameron avholdt først og fremst folkeavstemningen om EU-medlemskapet for å bygge bro i sitt eget parti, et parti som også led av uenighet knyttet til spørsmålet. For Storbritannias tidligere statsminister handlet aldri folkeavstemningen om at Storbritannia skulle trekke seg ut av EU, men den fikk alvorlige konsekvenser for hans politiske karriere. Et knapt flertall stemte for Brexit, men motstanderne av det meldte bruddet med EU er nesten like mange.

Argumentene til «Remain» går på at en utmeldelse vil få alvorlige konsekvenser for økonomien ved at handelen vil bremse opp, samt at det ville være destabiliserende for sikkerhetspolitikken. Cameron er også av den oppfattelse at britiske interesser best vil bli ivaretatt gjennom et fullverdig EU-medlemskap. Det er flere som mener at Brexit er et sjansespill fordi man enda ikke vet hva konsekvensene av Brexit vil bli. Det er mindre usikkert å forbli knyttet til EU.

Videre vil økonomisk usikkerhet føre til usikkerhet i arbeidsmarkedet, spesielt for arbeidsmarkedet knyttet til handel med EU. Et siste hovedargument for «Remain»-siden er at i en verden som blir stadig mer globalisert vil Storbritannia kunne utøve mest innflytelse gjennom EU-systemet. Dette argumentet møter støtte fra både amerikanere og kinesere, som også er av den mening at Brexit vil føre til tap av innflytelse og oppsplitting.

Argumenter for å forlate EU

«Leave», eller Brexit, ble frontet av Londons tidligere borgermester Boris Johnson. Johnson mente at tiden var inne for at Storbritannia skulle ta tilbake kontrollen over eget land, grenser og lovgivning. Videre mener Brexit-tilhengere at Storbritannias historie viser at Storbritannia vil klare seg uten EU.

Noen av hovedargumentene for Brexit omhandler immigrasjon. EU-medlemskapet har angivelig ført til at Storbritannia ikke har kontroll over innvandringen til landet. Dette skal skyldes at et av prinsippene i EU er fri bevegelse, noe som medfører at mennesker i andre EU-land fritt kan komme til Storbritannia. En ukontrollert innvandring legger press på velferdsgodene, arbeidslivet og helsetjenestene. Brexit-tilhengerne har også andre syn på den økonomiske situasjonen enn motstanderne. De mener at Storbritannias økonomi vil gå bedre etter Brexit fordi at landet vil kunne inngå egne handelsavtaler med andre land. Videre vil Storbritannia få bedre rammer til å utvikle egen industri, og fokusere på å opprette nye markeder.

Kjerneargumentet for Brexit handler om suverenitet. De aller fleste lovene utarbeides i dag gjennom EUs hovedkontor i Brussel, og som medlem må Storbritannia tilpasse seg og integrere EU-lovene i sitt eget lovverk. Mange motstandere av EU mener at klager på EU-lovgivningen ikke blir tatt opp i EUs domstol. Dette fører til at parlamentet mister suverenitet og kontroll over egne grenser, og dette vil fortsette om Storbritannia forblir et medlem av EU. EUs mål er å oppnå en sterkere økonomisk og politisk integrasjon, og mange frykter at det vil resultere i at suverenitetsprinsippet mister sin betydning.

Storbritannia har fått utsatt Brexit-avgangen med 6 måneder, slik at de skal få tid til å bli enige om en ny avtale med EU. Hittil er det store uenigheter om hva avtalen skal inneholde, og dette har ført til ytterligere forvirringer rundt Brexit. Den 31. januar 2020 forlot Storbritannia formelt EU.

Kilder:

Kruse, Jan Espen (2016). De viktigste argumentene for og mot Brexit. Hentet fra: https://www.nrk.no/urix/de-viktigste-argumentene-for-og-mot-brexit-1.13009855

Mustad, Jan Erik (2017). Brexit. Hentet fra: https://snl.no/Brexit

NRK (u.å.). Brexit. Hentet fra: https://www.nrk.no/nyheter/brexit-1.11773474

Aas, Espen. , Senel, Emrah & Elster, Kristian (2016). ”Brexit”: Britene stemte seg ut av EU. Hentet fra: https://www.nrk.no/urix/_brexit__-britene-stemte-seg-ut-av-eu-1.13012856

Hva er EU?

Forfatter: Ingrid Wærnes Minde

Hva er EU, EØS og Brexit?

Den europeiske unionen (EU) er en samarbeidsorganisasjon med hele 28 medlemsland. Hovedkvarteret ligger i Brussel, og målet til EU er å fremme fredelig samarbeid mellom landene innen offentlig politikk på en rekke viktige områder, som miljø, økonomi og migrasjon.

Norge er ikke et medlemsland, men vi har allikevel en tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen. EØS står for Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Landene Island og Liechtenstein har også signert under avtalen. Avtalen gir landene tilgang på EU sitt indre marked, og til gjengjeld har EU stor betydning for landenes lovgivning. Formålet med EØS er å styrke samarbeidet innen økonomi og handel og ha rimelige konkurransevilkår mellom EØS-landene og EU-landene.

Brexit er den populære betegnelsen brukt på de prosessene som resulterte i at Storbritannia varslet om at de vil trekke seg ut av EU-medlemskapet sitt. Landet har vært medlem av EU siden 1973, men en folkeavstemning holdt i 2016 viste at flertallet av befolkningen ville melde seg ut av unionen. Varslene om britisk utmeldelse kom i 2017, men i henhold til avtaler har de involverte partene ett år på seg for å komme til enighet om nye vilkår. Derfor vil ikke den endelige utmeldelsen hende før i 2019 med mindre partene endrer mening.

EU sin rolle og oppbygging

EU, tidligere kjent som EF og EEC, har sin opprinnelse fra 1952. Forløperen til dagens EU-samarbeid var Den europeiske kull- og stålunionen. Formålet med kull- og stålunionen var at medlemslandene skulle samarbeide om produksjonen av kull og stål med sikte på kontroll over europeisk rustningsindustri. I 1957 var Roma-traktaten på plass (en traktat er en bindende avtale) og den ble sett på som et grunndokument for å fremme europeisk samarbeid. I 2009 ble den erstattet av Lisboa-traktaten.

Belgia, Frankrike, Italia, Vest-Tyskland, Luxembourg og Nederland var de opprinnelige medlemslandene. Etter undertegnelsen av Roma-traktaten ble Det europeiske økonomiske fellesskap, også kalt Fellesmarkedet, stiftet. I 1967 ble Stålunionen, Fellesmarkedet og atomenergifellesskapet slått sammen til EF.

Først i 1973 begynte flere land, deriblant Danmark, å melde seg inn og 20 år etter sammenslåingen utvidet tidligere EF sin rolle med blant annet opprettelsen av det indre markedet og EF ble EU i 1993. EU har siden begynnelsen bare vokst i antall medlemsland og samarbeidsoppgaver innenfor handel, økonomi, arbeidsliv, sosial velferd, miljø, migrasjon og distriktspolitikk. I 2012 vant EU Nobels fredspris for å ha bidratt i mer enn 60 år for å fremme menneskerettigheter, forsoning, fred og demokrati i hele Europa.

EU er en stor og kompleks samarbeidsorganisasjon, og flere institusjoner sikrer at EU fungerer slik det skal. Det europeiske rådet er EUs toppmøte som finner sted minst fire ganger i året. Her blir det bestemt, diskutert og forhandlet om hvordan EU skal utvikle seg videre. I Ministerrådet finner vi et regjeringsmedlem fra hvert medlemsland. De skal representere deres hjemlands interesser og sammen med EU parlamentet utgjør de organisasjonens lovgivende organ. Kommisjonen er det utøvende organet og deres oppgave er blant annet å kontrollere at medlemslandene ikke bryter lover og regler. EU sine domstoler består av representanter fra alle medlemslandene, og de har myndighet til å avgjøre i tvister som gjelder lover, avtaler og regelverk.

Norge og EØS

I 1972 og i 1992 var flertallet i norsk folkeavstemning imot et norsk medlemskap i EU, men EØS sto frem som et attraktivt alternativ. EØS-avtalen ble undertegnet i 1992 og trådde i kraft to år senere. Selv om Norge ikke ble et fullverdig medlem av EU, sikret EØS-avtalen Norge et godt samarbeid med EU som er Norges mest betydningsfulle handelspartner. Formålet til EØS er å sikre fri fly av varer, tjenester, kapital og mennesker.

For den vanlige nordmann kan EØS-avtalen virke ut som noe som er overordnet politisk, men det er denne avtalen som sørger for at du har like rettigheter og muligheter til å bo, arbeide og studere i andre medlemsland.

Helt siden Norge signerte under EØS-avtalen har det vært en debatt om Norges tilknytning til EU. Ja-siden ønsker fult norsk medlemskap i EU for at Norge skal ha like rettigheter og medbestemmelse som andre EU-land. De fremhever at samarbeid er nødvendig for å sikre fred, demokrati og menneskerettigheter, og de påpeker at EØS-avtalen har hatt positive effekter på økonomien og næringspolitikken gjennom å ha sørget for økt kjøpekraft, sysselsetting og økonomisk vekst.

Nei-sidens argumenter er at EU er en trussel for det nasjonale demokratiet og folkestyre ved at EU sine myndigheter overtar flere områder og at nasjonalstatene mister sin makt og suverenitet. Deres argumenter går også ut på at EU ikke viser solidaritet overfor fattige land ved å være en pådriver for multinasjonale selskaper, og deres visjoner om stadig økonomisk vekst ødelegger miljøet.

Brexit, begynnelsen på slutten?

EU har nærmest vært et betent spørsmål i Storbritannia siden før de ble medlemmer i 1973. Skepsisen mot EU har vokst blant politikkere og befolkningen, men det var allikevel bare et knapt flertall som stemte for bruddet. De som ønsker å forlate EU hevder det er fordi de ønsker å ta tilbake Storbritannias suverenitet og kontroll over egne grenser, mens motstanderne av Brexit frykter det vil få alvorlige konsekvenser for blant annet økonomien.

Etter at Brexit ble en realitet har flere spekulert i om at dette kan være starten på en splittelse i Den europeiske samarbeidsorganisasjonen.

Kilder:

Knudsen, Olav Fagelund. , Julsrud, Ottar. , Tvedt, Knut Are & Trondal, Jarle (2018). EU – den europeiske union. Hentet fra: https://snl.no/EU_-_Den_europeiske_union

Knudsen, Olav Fagelund (2018). EØS.Hentet fra: https://snl.no/E%C3%98S

Mustad, Jan Erik (2017). Brexit. Hentet fra: https://snl.no/Brexit

Regjeringen (2018). Ofte stilte spørsmål om Brexit. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/tema/europapolitikk/brexit_spm/id2514464/

Nei til EU (u.å.). 4 gode grunner. Hentet fra:https://neitileu.no/kampanjer/4-grunner

Europabevegelsen (u.å.). Derfor sier vi ja. Hentet fra: http://www.europabevegelsen.no/derfor-sier-vi-ja/