Sterke verb

Under følger en liste over vanlige sterke verb  (uregelmessige verb) i det engelske språket. Merk at dette ikke er en komplett liste over alle sterke engelske verb (en mer utfyllende liste kan du finne http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_English_irregular_verbs ). Merk også at presens er utelatt da sterke verb ikke får endring, bortsett fra å legge til s i 3. person entall, når det går fra infinitiv til presens.

Infinitiv (og oversettelse) Preteritum Perfektum partisipp
arise (oppstå) arose arisen
awake (vekke opp) awoke awoken
be (am, are, is) (være) was/were been
bear (bære) bore borne
beat (slå) beat beaten
become (bli) became become
beget (avle frem) begot begotten
begin (begynne) began begun
bend (bøye) bent bent
bet (vedde/satse) bet/betted bet/betted
bid (by) bid/bade bid/bade
bide (bli (et sted)) bade/bided bided
bind (binne) bound bound
bite (bite) bit bitten
bleed (blø) bled bled
blow (blåse) blew blown
break (bryte) broke broken
breed (føde/avle frem) bred bred
bring (ta med/bringe) brought brought
broadcast (sende (på tv)/kringkaste) broadcast broadcast
build (bygge) built built
burn (brenne) burnt/burned burnt/burned
burst (gå i stykker) burst burst
can (kunne) could FInnes ikke i denne formen
cast (kaste) cast cast
catch (fange) caught caught
choose (velge) chose chosen
cleave (kløyve) cleft/cleaved cleft/cleaved
come (komme) came come
cost (koste) cost cost
creep (krype) crept crept
cut (kutte/skjære) cut cut
deal (handle) dealt dealt
dig (grave) dug dug
do/does (gjøre) did done
draw (tegne) drew drawn
dream (drømme) dreamt/dreamed dreamed
drink (drikke) drank drunk
drive (kjøre) drove driven
dwell (dvele) dwelt/dwelled dwelt/dwelled
eat (spise) ate eaten
fall (falle) fell fallen
feed (mate) fed fed
feel (føle) felt felt
fight (slåss/kjempe) fought fought
find (finne) found found
flee (flykte) fled fled
fly (fly) flew flown
forbid (forby) forbade forbidden
forget (glemme) forgot forgotten
forsake (forsake/svikte) forsook forsaken
freeze (fryse) froze frozen
get (få) got got
give (gi) gave given
go/goes (gå/reise) went gone
grow (vokse) grew grown
hang (henge) hung hung
have/has (har) had had
hear (høre) heard heard
hide (gjemme) hid hidden
hit (slå) hit hit
hold (holde) held held
hurt (skade) hurt hirt
keep (holde/beholde) kept kept
knit(strikke) knit/knitted knit/knitted
know (vite) knew known
lay (legge) laid laid
lead (lede) led led
lean (lene) leant/leaned lent/leaned
leap (hoppe) leapt/leaped leapt/leaped
learn (lære) learnt/learned learnt/learned
leave (forlate) left left
lend (låne) lent lent/
let (la) let let
lie (ligge) lay lain
light (tenne) lit/lighted lit/lighted
lose (miste/tape) lost lost
make (gjennomføre noe/lage) made meade
mean (mene) meant meant
meet (møte) met met
melt (smelte) melted molten, melted
mow (klippe gresset) mowed mown/mowed
pay (betale) paid paid
plead (trygle) pled/pleaded pled/pleaded
prove (bevise) probed proben/proved
put (sette/legge) put put
quit (slutte) quit quit
read (lese) read read
ride (ri) rode rid/ridden
ring (ringe) rang rung
rise (reise seg/stå opp) rose risen
run (løpe) ran run
saw (sage) sawed sawn/sawed
say (si) said said
seek (søke) sought sought
sell (selge) sold sold
send (sende) sent sent
set (sette) set set
sew (sy) sewed sewn/sewed
shake (riste) shook shaken
shine (skinne) shone shone
shoot (skyte) shot shot
show (vise) showed shown
shrink (minke) shrank/shrunk shrink/shrunk
shut (lukke) shut shut
sing (synge) sang sung
sink (synge) sank sunk
sit (sitte) sat sat
sleep (sove) slept slept
slide (gli) slid slid
smell (lukte) smelt/smelled smelt/smelled
speak (snakke) spoke spoken
spell (stave) spelt/spelled spelt/spelled
spend (bruke) spent spent
spill (forspille/søle) spilt/spilled spilt/spilled
spin (spinne) spun spun
spit (spytte) spat/spit spat/spat
spoil (ødelegge) spoilt/spoiled spoilt/spoiled
spread (spre) spread spread
spring (hoppe) sprang sprung
split (dele) split split
stand (stå) stood stood
steal (stjele) stole stolen
stick (feste) stuck stuck
sting (stikke) stung stung
stink (stinke) stank/stunk stunk
strike (lå) struck struck
swear (banne) swore sworn
swell (svulme) swelled swollen/swelled
swim (svømme) swam swum
swing (svinge) swung swung
take (ta) took taken
teach (lære) taught taught
tear (tære/rive i stykker) tore torn
tell (fortelle) told told
think (tenke/mene) thought thought
throw (kaste) threw thrown
thrust (presse) thrust thrust
understand (forstå) understood understood
upset (velte) upset upset
wake (vekke) woke/waked woken/waked
wear (ha på) wore worn
weave (veve) wove woven
wed (gifte) wed/wedded wed/wedded
weep (gråte) wept wept
win (vinne) won won
wring (vri) wrung wrung
write (skrive) wrote written

Inspirasjon hentet fra http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/irregular-verbs og http://exploringenglish.cappelendamm.no/c319692/artikkel/vis.html?tid=339967