Repetisjonsspørsmål til den industrielle revolusjon

 • Hvorfor steg folketallet i Europa sterkere enn i andre verdensdeler fra begynnelsen av 1700-tallet
  En viktig årsak til befolkningsveksten var at dødeligheten gikk ned, særlig blant spedbarn, fordi pest og andre epidemier avtok. Bedre hygiene og sunnere og mer næringsrikt kosthold kan også forklare hvorfor mennesker nådde voksen alder. I Storbritannia sank dødeligheten allerede på 1600-tallet, kanskje fordi landet hadde bedre levekår enn andre områder av Europa. Mulighetene for å få lønnsarbeid ble bedre, og flere unge tok sjansen på å gifte seg. Dermed ble det født flere barn.
 • Hva gikk innhegningslovene (enclosure acts) i England ut på
  På den engelske landsbygda bodde bondefamilien i små landsbyer, og jordene som bøndene dyrker i felleskap, lå rundt landsbyene. I tillegg hadde bøndene rettigheter i allmenningene. Der hadde de fra gammelt av hatt rett til å hogge ved og la husdyra beite.
  Flertallet av bøndene eide ikke den jorda de dyrket. Den tilhørte en adelig godseier eller en kjøpmann, og de bodde oftest i byene. Fram til midten av 1800-tallet var det denne såkalte landeieradelen som hadde flertall i det britiske parlamentet.  Dermed hadde den makt til å vedta enclosure acts/innhegningslover som gav eierne rett til å sette opp steingjerder, jordvoller og hekker i allmenningene. På den måten fikk de bedre kontroll over jorda.  Da eiendommene ble samlet, kunne man drive gårdene mer effektivt som ga mat til den raskt voksende befolkningen. Tidligere hadde en tredjedel av jorda lugget urørt. Bedre ploger og slåmaskiner gjorde arbeidet lettere og mer effektivt.
 • Hva legger vi i utrykket hjemmeindustri og hva var Thomas Newcomen og James Watt kjent for
  Helst siden middelalderen hadde England en hjemmeindustri. I landsbyene samarbeidet foreldre og barn med spinning, sying vasking av ull og farging. De vevde tøy og sydde klær. Kjøpmenn i byene sørget for at bøndene hadde lønnsarbeid. Den industrielle revolusjonen startet i tekstilindustrien. Befolkningen i Storbritannia økte, og folk flest trengte billige klær. Det skapte et marked. Råvaren bomull hentet britene fra kolonien. Rokkene og vevstolene som ble brukt i hjemmeindustrien, var ikke effektive nok til å tilfredsstille etterspørselen. Derfor utviklet britiske oppfinnere nye spinne- og vevemaskiner som kunne øke produksjonen.Dampmaskinen var den oppfinnelsen som drev den industrielle revolusjonen framover. Thomas Newcomen konstruerte den første dampmaskinen i 1712. Den kunne pumpe vann ut av kullgruvene, og dermed slapp gruveselskapene å betale for hundrevis av hester til å drive pumpene. Det store gjennombruddet kom i 1776 da James Watt demonstrerte sin utgave av dampmaskinen i en kullgruve i Birmingham. Watts maskin var lett og trengte lite kull, og den ble snart brukt i gruvene og til å drive vevstoler i fabrikkene.
 • Hvorfor var det en fordel å bruke steinkull i stedet for trekull når man skulle smelte malm
  Da den industrielle revolusjonen begynte, smeltet arbeiderne jernmalmen ved å varme den opp med trekull. Trekull likner det grillkullet vi bruker i dag, men fordi jernindustrien trengte så mye kull, ble skogene i Storbritannia hogd ned, og å framstille trekull var arbeidskrevende og kostbart. Derfor var det en revolusjon da steinkull kunne erstatte trekull.
 • Hva var puddlingprosessen
  Lenge hadde jernprodusentene en utfordring. Når arbeiderne smeltet jernmalm ved hjelp av steinkull, ble kvaliteten dårligere enn hvis de brukte trekull. Steinkullsmeltet jern inneholdt for mye svovel, men det problemet ble løst i 1783. Da tok britene i bruk puddlingprossesen (puddling betyr omrøring). Arbeiderne rørte med jernstenger i det flytende jernet, og da forsvant det meste av svovelet. Slik fikk britene et solid jern som kunne smeltes og formes.
 • Hvilke forutsetninger hadde Storbritannia for å utvikle industri
  Godseierne i England fikk overskuddskapital fra å selge matvarer til den raskt økende bybefolkningen. Denne kapitalen kunne de investere i industri. Dessuten gav handel med kolonien avkastning. Der hentet de råvarer, først og fremst bomull og sukker, samtidig som de hadde et marked for ferdigvarer. Storbritannia avskaffet slaveri i 1807, men beholdt det i koloniene til 1834. Landbruket i England gjorde fremskritt, og befolkningsøkningen gav arbeidskraft. Dessuten var det en egen kultur blant de rike i England: viljen til å skape noe nytt og til å risikere å tape penger. Utenfor Europa var det kun Kina som hadde de samme forutsetningene, men der var de mer konservative og hadde ikke nok befolkningsvekst.
 • Hva var Adam Smith kjent for
  Skotten Adam Smith regnes som en av historiens mest innflytelsesrike økonomer. Han brøt med merkantilismen (selvforsynt land med lite import), og argumenterte for frihandel. Smith ville at handelen skulle flyte fritt innlands og mellom statene. Myndighetene skulle ikke blande seg inn med reguleringer, tollmurer og monopoler, men sørge for ro, fred og orden. Nattvekterstaten kaller vi det for. Denne handelspolitikken fikk navnet laissez fair som betyr la være fritt.
 • Hva var maskinstormere
  Den økonomiske liberalismen og den industrielle revolusjon skapte uro. Mange plasser gikk befolkningen til angrep på maskinene. De mente at maskinene utgjorde farlig konkurranse mot vanlige arbeidere. I 1812 vedtok parlamentet en radikal lov. Den sa at maskinstormere kunne straffes til døden og noen av lederne ble henrettet.
 • Hva var New Poor Law
  I Storbritannia økte folketallet i byene, og fabrikkarbeiderne fikk døgnet styrt av klokka. Arbeidsdagene kunne vare 12-15 timer i mørke og støvfylte lokaler med maskiner det var lett å skade seg på. Den nye fattigloven krevde at folk som ikke hadde arbeid, skulle bo i offentlige fattighus eller arbeidsanstalter. Hensikten var å skremme flest mulig til å ta arbeid, for myndighetene mente at arbeidsledighet var noe som et fritt menneske hadde skylda for.
 • Hvorfor hadde industrien i Tyskland så stor framgang i andre halvdel av 1800-tallet
  Tyskland drog fordel av erfaringene britene hadde gjort, og hadde selv mye kull og jernmalm. Da tyske småstater ble samlet til én stor stat i 1870, åpnet nye markeder seg fordi tollgrensene mellom småstatene forsvant. Særlig innenfor kjemisk industri og elektronikk ble tyskerne ledende. Britene holdt lenge på vann og kull som energikilder, mens tyskerne utviklet de første effektive dynamoene (elektriske maskiner), og de satset på bensindrevne forbrenningsmotorer som gav kraft til skip, biler og fly.
 • Hvorfor ble USA verdens førende industristat før første verdenskrig brøt ut i 1914
  Ved sjøen i nord lå store forekomster av kull og jernmalm. Lenger sør fantes det mye olje. Innvandringen fra Europa og andre verdensdeler sørget for arbeidskraft, og USA var selvforsynt med landbruksvarer. Høye tollmurer beskyttet industrien, og slik hadde USA forutsetninger for å bli verdens fremste industristat.
 • Hvorfor økte miljøproblemene etter midten av 1700-tallet
  Den kjemiske industrien spredte farlige miljøgifter, og skadelige stoffer som klor, kvikksølv, bly og fosfor som ble lagret i menneskekroppen. Samtidig skapte byveksten miljøproblemer. Elvene ble avfallsplasser både for fabrikkene og boligene, og åpne kloakker og søppeldynger spredte tyfus og kolera.