Oppgaveløsning 2.8 – rettslære 1

Oppgaveløsning familierett, rettslære 1. Oppgave 2.8 – Siri Grav.

Rettsspørsmål

Siri Grav får 5 skrapelodd i fødselsdagspresang av en onkel. Da hun får loddene sier han at han håper hun får stor gevinst slik at hun kan slå seg løs og kjøpe mange fine ting. Hun vinner 10 000 på et av loddene.

Rettsspørsmålet er om Siri Gravs har rett til å disponere de 10 000 kronene.

Lovgrunnlag

Siden Siri Grav kun er 15 år vil Vergemålsloven av 26.mars 2010 komme til anvendelse, jf vgml.§1 om lovens saklige virkeområde og § 2a om definisjoner. Ifølge vgml.§ 1 gjelder denne for personer under vergemål. Vgml.§2a definer «under vergemål» som personer under 18 år. Siden Siri er 15, kommer hun derfor inn under vergemålsloven. Rettsspørsmålet fordrer dessuten at hovedregelen om mindreåriges rettslige handleevne, vgml.§ 9, og § 12 om rådighet over midler kommer til anvendelse.

(Drøfting der du presiserer rettsspørsmål, evt deler opp i underspørsmål), tolker lovbestemmelsene og diskuterer rettsspørsmålet opp mot lovgrunnlag/paragrafene) (Først en vurdering av lovtekstens språklige forståelse dvs tolkning – kan tolke fri rådighet, midler, egen virksomhet etc.)

Spørsmålet er om gaven fra onkelen er «til egen rådighet», jf.vgml.§ 12(1) andre alternativ. Med egen rådighet menes at hun selv kan avgjøre hvordan gevinsten kan brukes. §12 (1) gir den mindreårige lov til å råde over midler der dette er sagt. Med midler menes økonomiske midler, altså penger. Det er slått fast i flere rettsavgjørelser (helst nevne en) at det kreves klare holdepunkt for å si at giveren stiller en gave til fri rådighet for den mindreårige. Jo større beløp, desto klarere og mer tydelig bør holdepunktene være. I dette tilfellet har onkelen uttrykkelig sagt at midlene skulle være til hennes bruk. Han vet imidlertid ikke hvor stor en gevinst vil være, og om der i det hele tatt vil være en gevinst – men det gir oss ingen grunn til å tro at han ikke mente det han sa. Ordlyden er ikke til hinder for at Siri kan bruke pengene som hun vil – onkelen sier uttrykkelig at han håper hun vinner og kan kjøpe seg noe fint. Midler vunnet ved spill følger imidlertid hovedregelen i vgml § 9 om at mindreårige ikke har råderett over disse. Dette gjelder selv om spillekupongen er kjøpt med egentjente penger, jf Bergstrøm og Dale (2014). Dette ville gitt feil signaler om at midler vunnet ved spill skulle gi umyndige større rådighet enn andre midler.

Konklusjonen må derfor bli at Siri ikke har råderett over gevinsten.

Underspørsmål/subsidiært

Subsidiært, hva om dette ikke hadde vært midler vunnet ved spill, kunne Siri da ha kjøpt mobiltelefonen på abonnementsavtalen?

Rådigheten etter vgml § 12 (1) gir Siri adgang til å inngå avtale om kjøp, noe hun da gjør når hun kjøper mobiltelefonen. Hun har imidlertid ikke adgang til å inngå avtale som medfører større forpliktelser enn en vanlig kjøpsavtale, for eksempel å stifte gjeld. Å inngå abonnementsavtale med avtalevilkår er et eksempel på avtale en mindreårig ikke har adgang til å inngå. Disse betales i rater og ansees som gjeldsstiftelse, noe som ikke er tillatt for mindreårige, jf vgml § 9.

Da Siri har inngått denne type avtale i strid med vgml, hva kan da bli følgene for avtalens gyldighet? Vgml§12 (3) sier at dersom hensynet til den mindreårige krever det, kan vergen frata vedkommende rådighet over midlene nevnt i første ledd, men det må gripes inn før varen er betalt. I dette tilfellet har Siri allerede kjøpt en telefon på abonnementsavtale, vergen kan derfor ikke gripe inn etter § 12 (3). Vgml.§14 regulerer imidlertid virkninger av at den mindreårige har handlet ut over sin rett. Hovedregelen er at motparten normalt kan gjøre avtalen gjeldende. Men – dersom motparten ikke har vært så aktsom som han/hun burde ha vært kan vergen likevel kreve handelen omgjort. Vi vurderer det dithen at forretningen ikke har utvist tilstrekkelig aktsomhet når de ikke sjekket Siris alder.

Siri kunne derfor ikke kjøpe telefonen på abonnementsavtale.