Kasuspreposisjoner

I tillegg til at plassering av et ord i setning forteller oss hvilket kasus det er, så kan også kasuspreposisjoner gjøre det. Med kasuspreposisjoner mener vi preposisjoner som alltid gir kasus, selv om et ord ikke nødvendigvis står der en skulle forvente at gitte kasus befant seg. På tysk har vi akkusativpreposisjoner, dativpreposisjoner og vekselpreposisjoner.

Akkusativpreposisjoner 

Akkusativpreposisjoner er de preposisjonene som alltid gir kasuset akkusativ etter seg. De styrer både bestemte og ubestemte artikler.

Preposisjonene som alltid gir akkusativ er: durch (gjennom), für (for/til), gegen (mot), ohne (uten) og um (om/omkring/rundt).

Dativpreposisjoner

Dativpreposisjonene er de preposisjonene som alltid gir kasuset dativ etter seg. De styrer både bestemte og ubestemte artikler.

Preposisjonene som gir dativ er: aus (fra/ut av), auẞer (unntatt), bei (ved/hos), gegenüber (ovenfor), mit (med), nach (til/etter), seit (siden), von (fra/av) og zu (til).

Vekselpreposisjoner

Vekselpreposisjoner er vanskligere å forholde seg til enn nevnte preposisjoner. Disse prepisjonene gir nemlig dativ i noen situasjoner og akkusativ i andre. På tross av variasjonene styrer de både artikler i bestemt og ubestemt form.

Vekselpreposisjonene er: an, auf , hinter, in, neben, über, unter, vor og zwischen. 

Hovedregelen for når vekselpreposisjone styrer hva er relativt enkel å forholde seg til. Når noe skjer innenfor et bestemt område blir det dativ og hvis det er en bevegelse fra et sted til et annet så er det akkusativ.

Merk

Det finnes enda flere regler for kasus enn nevnte, men dette er hovedbasisen som blir gjennomgått på ungdomsskolen.