Hvordan uttrykke genitiv på engelsk

Hvordan uttrykke genitiv på engelsk

Forfatter: Katarina Myrsveen

Hva er genitiv?

Genitiv knyttes til substantiv på engelsk og viser eiendoms- og tilhørighetsforhold mellom setningsledd. Litt enklere kan vi si at genitivsformen signaliserer at noe eies av eller har en tilhørighet til noen/noe. La oss si at Kristian eier en bok. På norsk kan da genitiv uttrykkes sånn: Kristians bokeller boka til Kristian. I første uttrykksmåte ble en «s» lagt til egennavnet Kristian, noe som kan kalles genitivs-s. I andre uttrykksmåte brukes preposisjonen «til» for å vise at Kristian eier boka. Genitiv tydeliggjør altså forholdet mellom eiendel (boka) og eier (Kristian).

Eierskap er riktignok ikke alltid like lett å tyde. Med konkrete ting som en bok er det lett å definere eier, men med mer abstrakte ting og forhold kan det bli uklart. Vi benytter for eksempel genitivs-s når vi snakker om treets duft eller jordas overflate, uten at det sier noe om eierskap. Men, det er en sammenheng mellom treet og lukten av det, og jorda henger unektelig sammen med sin overflate. I slike tilfeller sier vi derfor at det er tilhørighet genitiv markerer mellom setningsleddene, og ikke eierskap.

Hvordan uttrykkes genitiv på engelsk?

Engelsk har to genitivsformer eller eieformer: genitiv med apostrof og s (Lisa’s car), og plassering av preposisjonen «of» mellom eiendelen og eieren (the car of Lisa).

1a     Genitiv med apostrof etterfulgt av s (’s)

En vanlig feil er å «fornorske» genitiv ved å kun legge til s og utelate apostrof. Dette fungerer ikke på engelsk, og kan lede til misforståelser i teksten. Om vi ser på ordet jente/girl, for eksempel. Girl uten s er entall og betyr jente. Girl med s, girls, er flertall og betyr jenter. The girl’s car og the girls car, betyr derfor ikke det samme. Det første eksempelet er genitiv og betyr jentas bil, mens det andre eksempelet er en substantivfrase og kan oversettes med jentebilen. Å utelate apostrof på engelsk kan derfor endre setningens betydning helt og gi grammatiske feil.

Genitiv med apostrof etterfulgt av s (’s) benyttes ved substantiv i entall og i flertall når substantivet ikke ender på s. Apostrof og s (’s) brukes også når substantivet angir tid og varighet.

Substantiv entall:                                                              The girl’s mother

The dog’s tail

                                                     Newcastle’s new manager


Substantiv flertall uten s-ending:                        The children’s laughter

                                                     The mice’s cheese

                                                     The geese’s feathers


Tid, varighet:                                                                      Yesterday’s news

                                                     A minute’s silence

1b     Genitiv med apostrof

For substantiv som ender på s i flertall dannes genitiv ved å legge til apostrof på slutten av ordet. Vær oppmerksom på at plasseringen av apostrofen vil avgjøre om ordet leses som flertall eller entall. Sammenlign de følgende eksemplene med substantivene i entall over.

Substantiv flertall med s-ending:                                    The girls’ mothers

                                                     The dogs’ tails

I tilfeller der egennavn slutter på s, kan du velge om du skriver genitiv med apostrof og s (’s), eller bare apostrof. Begge er grammatisk korrekte.

Egennavn:            Dickens’ novels                      Dickens’s novels

                           Nicholas’ car                          Nicholas’s car

2       Genitiv med «of»

Som regel formes genitiv med «of» når vi snakker om ting. Vi vil derfor si the door of the house og ikke the house’s door. Normalt brukes også «of» når substantivet uttrykker antall og mengde, samt det abstrakte. Ordstillingen når vi uttrykker genitiv med «of» blir som følger: det som eies/tilhører kommer først (the door), etterfulgt av «of», og til slutt kommer eieren (the house).

«of»-genitiv:       The end of the road

                           Two cups of coffee

                           A large sum of money

                           The smell of a flower

En avsluttende tanke

En grei huskeregel er at dersom du er i tvil om apostrof og s kan brukes, bør du heller velge «of», siden denne formen sjelden er grammatisk feil. Det finnes riktignok idiomatiske uttrykk som må skrives med apostrof og s, som for eksempel: at my wit’s end og for goodness’ sake. Du vil finne en oversikt over disse i ulike ordbøker. The Free Dictionary er et fint sted å starte: https://www.thefreedictionary.com/