Hvordan skrive en filmanalyse

Hvordan analysere en film?

Denne artikkelen er tilpasset vidergående, studiespesialiserende, til særemne og eksamen.

Det er ikke meningen at du skal følge denne lista slavisk. Ta kun med det som er viktig i din film!

Vi starter som vanlig med:

Innledning
Her skal du presentere filmen, produksjonsår, regissør, produsent, skuespillere, sjanger, tema og mottakelse.
Gjør rede for filmvalget på objektivt vis og forklar hva du skal gjøre i det følgende – og hvorfor. Her må du begrunne utvalget som du gjør.

Sammendrag
Gi et referat av handlinga/plottet i filmen. Vær presis: Ta kun med de viktigste hendelsene og aktørene.

6446896307_3d43a4cbaf_b
Froskeperspektiv gjør gjenstander mektige. Tror du slik framstilling i din film er tilfeldig?

Fortellerteknikk og synsvinkelbruk
Hva slags fortellere har denne filmen og hvordan fortelles historien? Brukes det objektiv eller subjektiv kameraføring? Har filmen fortellerstemme eller framstilles alt scenisk? Hvilke bildeutsnitt brukes (ultratotale, halvtotale, ultranære, halvnære, totale)? Hvilke kameravinkler brukes (fugleperspektiv, froskeperspektiv, normalperspektiv)? Beveges kameraet (tilting, panorering, kjøring, hånholdt kamera)? Hvordan er bildetempoet (raskt tempo, sakte kino)? Finnes det bildemanipulering? Hvordan er klipperytmen? Hvordan er lyssettinga? Hvilke farger brukes? Brukes det reallyd?
Gå alltid inn på funksjon – hvorfor brukes disse virkemidlene og hva gjør det med deg som titter?

Komposisjon/dramaturgi
Hvordan blir handlinga bygd opp? Klassisk komposisjon eller montasje? Blir handlinga presentert kronologisk eller finner vi frampek/tilbakeplikk? Foregår det flere handlinger parallelt i filmen?

Hvordan framstår introduksjonen (akt 1)? Hvilke sjangertrekk finnner du igjen? Fanger opptakten tilskuerens interesse? Hva sier den om temaet og stemningen i filmen? Hvordan blir vi kjent med rollefigurene i filmen? Hvilke konflikter introduseres vi for?

Opptrapping ( akt 2 og 3): Hvilke hendelse setter fart i handlinga (plottpunkt 1)? Hvordan utvikler konfliktene i filmen seg? Hva er eventuelt plottpunkt 2? Hvilke spenningstopper finnes? I hvilken scene snur historien retning i et vendepunkt?

Løsning (siste del av akt 3): Hvilken scene utgjør selve høydepunktet/klimakset der konflikten(e) løses? Hvordan avsluttes filmen (åpen, avklart, uventet, ventet, brå, avrundet slutt)?

På hvilken måte brukes klipping, farger, lyd, lys, musikk, perspektiver, kameravinkler, kamerabevegelse osv. til å understreke elementer i komposisjonen?

breaking-bad
Tror du denne framstillingen av «Walter White» er tilfeldig?

Personkarakteristikk
Hva slags ytre og indre egenskaper har aktørene? På hvilken måte skildres disse direkte og indirekte? Hvordan ser aktørene ut? Hva sier gjøremålene deres om dem? Er de statiske eller dynamiske? Er de flerdimensjonale eller endimensjonale? Hva slags holdning har fortelleren til aktørene? Framstår de som symptatiske eller usympatiske? Har navnene deres noen funksjon?

Undersøk hva slags filmatiske virkemidler som brukes for å framstille (de viktigste) aktørene. Hva slags kamreavinkel, bildeutsnitt, musikk, lyd, fargebruk, klipping, lyssetting osv. brukes for å framstille aktørene? Hvorfor? Hva kjennetegner kroppsspråket, utseende, talemåten og dialogen mellom dem? Hvem identifiserer vi oss med? Hvordan har filmskaperen oppnådd dette?

Har valget av skuespiller noe å si for karakterskildringa i filmen? På hvilken måte?

Miljøkarakteristikk
Fysisk miljø: Hvor foregår handlinga? Hvilken tidsperiode er filmen lagt til? Hva kjennetegner det ytre miljøet som handlinga foregår i? Hva slags virkemidler er brukt for å understreke tidsperiode og miljø i filmen? Tenk på kostymer, rekvisitter, lysetting og farger.

Sosialt miljø: Hvordan framstår det sosiale miljøet som karakterene omgir seg i? Hvilke verdier er viktige? Hvilke normer vektlegges? Finnes det normkonflikter? Finnes det viktige poenger/detaljer som bygger opp under temaet i teksten eller som fungerer som symboler?

Kommer fortellerens holdning til utrykk i miljøskildringa? Hvordan?

Tidstypiske trekk: Preges filmen av tida den har blitt laget i? På hvilke måter? Hvordan betoner filmen ulike normer og verdier?

Språk/stil
Hva slags litterære virkemidler karaktiserer språkbruken i filmen? (Ironi, overdrivelse, underdrivelse, metaforer, symboler, kontraster, besjelinger, personifiseringer, allegorier, allusjoner osv.) Hvorfor brukes disse virkemidlene? Er stiltonen preget av lavstil, normalstil eller høystil? Hva karakteriserer dialogene/replikkene? Dialektbruk, adjektivbruk, bannord osv.? Finnes det allusjoner til andre tekster/filmer? Hvilke?

Motiv, tema, budskap
Motiv og tema: Hva slags konkret innhold (ledemotiver) er det som går igjen? Utled forslag til tema(er) ut ifra disse, drøft hva som er hovedtemaet. Se også på hva filmtittelen signaliserer.

Budskap: Hva slags (eventuelle) budskap ønsker filmen å formidle? Hvordan er de filmatiske virkemidlene med på å understreke dette budskapet? Forteller filmen noe om konflikter og ideologier i tida den ble skapt i? Drøft hva budskapet kan være.

Konklusjon
Husk at i denne delen skal du samle trådene fra både innledninga og hoveddelen. Konklusjonen skal bidra til å skape en svært synlig rød tråd i teksten din. Konklusjonen legger ikke fram ny informasjon, men tar utgangspunkt i det du har skrevet tidligere.
Her må du:
Oppsumere de viktigste analytiske funnene dine. Pek på hva slags funksjon de får for helheten (temaet).
Vurdere filmen kort til slutt (god eller dårlig) Nb, vurderinga må begrunnes.

Helt til slutt: litteraturliste!

Lykke til!

Se også eksempel på filmanalyse etter dette skjemaet her og her.