filmanalyse

Hvordan skrive en filmanalyse

Hvordan analysere en film?

Film er en sammensatt tekst som kombinerer bilder med lyd og språk, slik at vi får en helt ny opplevelse av en tekst. Når du skal analysere en film skal du finne ut av hva filmen prøver å si oss, og på hvilken måte filmen gjør nettopp dette.

Forfatter: Marie Ulsnes

Det er ikke meningen at du skal følge denne lista slavisk. Ta kun med det som er viktig i din film!

Mens du ser filmen:

Noter ned stikkord mens du ser filmen. Bruk gjerne overskriftene innledning, hoveddel og avslutning. Fyll inn det du tror vil kunne være interessant å skrive om senere.

Nedenfor finner du noen elementer som kan være aktuelle i en filmanalyse. Du trenger ikke kommentere alle, men du må finne ut av hva som er aktuelt for din analyse. Det kan være en god ide å plukke ut noen elementer og fokusere analysen rundt dette. Eksempelvis kan du stille et spørsmål i innledningen: hvordan er komposisjonen i denne filmen? Hva er budskapet i filmen? I analysen besvarer du så dette spørsmålet. Da får du en mer nærgående analyse.

Innledning

 • Navn på film
 • Årstall den kom ut
 • En fiksjonsfilm er basert på en oppdiktet historie. Derimot er en dokumentarfilm basert på virkelige hendelser.
 • Navn på regissør
 • Er filmen laget i forhold til en spesifikk hendelse?
 • Fikk filmen en spesiell omtale da den kom ut?
 • Hvordan begynner filmen og hvordan er det ut ifra dette mulig å forutsi hva filmen skal handle om?
 • Begrens oppgaven din. Hva ønsker du å skrive om i analysen?

Hoveddel

 • Gi et kort handlingsreferat. Begrens deg til noen få setninger.
 • Beskriv hovedpersonene. Indre og ytre trekk. Utvikler karakterene seg i løpet av filmen? En dynamisk karakter er en karakter som endrer seg i løpet av filmen. En statisk karakter vil forbli den samme gjennom hele filmen. Hvorfor tror du karakteren blir fremstilt akkurat slik?
 • Miljø. Hvor skjer handlingen? Påvirker miljøet handlingen, eller blir handlingen påvirket av miljøet?
 • Hvem blir fortellingen fortalt gjennom? Hvordan kommer dette til uttrykk?
 • Her er det mange ting du kan kommentere. Eksempelvis kan dette være: nær og fjernbilder, lydeffekter, klipping og redigering, musikk, farger og kameravinkel. Hvilket tempo kamera blir ført gjennom filmen kan også være et viktig virkemiddel.
 • Dette kalles også dramaturgien. Hvordan er fortellingen bygd opp? Hvordan utspiller konflikten seg? Hvem er partene i konflikten? Hvem er protagonisten (helten) og hvem er antagonisten (motstanderen)? Hvordan møter protagonisten utfordringene og hvordan løses de? Er konflikten en indre eller ytre konflikt? Finnes det et vendingspunkt og en spenningstopp? Fortelles filmen kronologisk? Finnes det eksempler på frempek eller tilbakeblikk? Finnes det noen parallellhistorier?
 • Hva handler filmen egentlig om? Oppleves tematikk som troverdig?
 • Hva ønsker filmen å fortelle eller lære oss? Er budskapet aktuelt for oss i dag?

Avslutning

 • Var anslaget du antok i innledningen korrekt? Skjedde det du trodde kom til å skje? Opplevde du som seer noen overraskelser underveis?
 • Er filmen aktuell i dag?
 • Du kan ta med en personlig vurdering av filmen. Hvordan opplever du helheten?

Husk at du skal skrive en sammenhengende tekst. Det er derfor viktig at du har en rød tråd og en klar komposisjon. Begrunn elementene du velger å ha med i analysen din godt. Dette gjør du ved å vise til eksempler fra filmen. Ingenting er gjort ved en tilfeldighet, og alle virkemidler vil derfor ha en funksjon.

Forklaring av begreper ved bruk av eksempler fra filmen Titanic:

Kronologi: Rose starter med å fortelle om den første dagen om bord på Titanic. Det hun forteller kommer i kronologisk rekkefølge. Likevel hopper historien både frem og tilbake i tid gjennom parallellhistoriene.

Parallellhistorie: Nåtidshistorien og historien Rose forteller fra Titanic fungerer som parallellhistorier. Historiene flettes inn i hverandre og fungerer som en helhet, på tross av at det skjer med mange års mellomrom.

Tilbakeblikk: Hele filmen starter med et tilbakeblikk fra den dagen skipet skulle forlate land for første gang. Historien om hvordan det var ombord på båten er i seg selv et tilbakeblikk, da det er Rose som forteller denne historien mange år etterpå.

Frempek: Rose står på kanten av båten og vil hoppe over bord. Jack redder henne fra å havne i det iskalde vannet. Dette er et frempek på hva som er i vente. Rose skal senere få erfare hvor smertefullt det iskalde vannet kan være.

Indre og ytre konflikt: Rose opplever både en indre og en ytre konflikt i løpet av filmen. Hun sliter med å finne sin plass i miljøet. Hun vil ikke være sammen med sin forlovede og hun er forelsket i en mann fra et annet samfunnslag. Den indre kampen er så sterk at hun på et punkt i filmen ønsker å ta sitt eget liv. Den ytre konflikten er kampen for å overleve. Katastrofen er komplett da skipet treffer isfjellet. Den ytre konflikten kan ikke Rose styre over. Det er spenningen mellom disse konfliktene som drar handlingen fremover og som gjør at vi sitter på kanten av stolen. Katastrofen topper både den indre og den ytre konflikten.

Kamera som virkemiddel: I løpet av filmen ser vi ofte at kamera zoomer inn på hendene til karakterene. Da Rose ville hoppe over bord var det Jacks hender som reddet henne. I den intime scenen som foregår på bildekket er det hånden som vises gjennom duggen på bilruten som er i fokus. Det er neppe tilfeldig at kamera velger å sette søkelys på dette. Hender kan være et symbol på tilhørighet og fellesskap, nettopp det Rose har lengtet etter.

Eksempel på filmanalyse.

Referanser

Andersen, Ø., Larsen, U. L., Holen, I., Kimestad, Å. L., & Wergeland, S. (2008). Signatur (2. utg.). Det norske samlaget. S. 387.

Jansson, B. K., Hognestad, J. K., Kristoffersen, K. E., Krogh, J., & Michelsen, P. A. (2006). tema. Samlaget. S. 126.

Stokkedal, S. (2018, 11 12). Mal for filmanalyse . Hentet fra NDLA: https://ndla.no/subject:1:80f10045-2faa-4f6f-be0f-4c7ec9618186/topic:3:103867/topic:2:185608/resource:1:125421