Hvordan oppstår nordlys

Hvordan oppstår nordlys?

Nordlys oppstår når ladde partikler fra sola kolliderer med atomer og molekyler i jordas atmosfære. Sola sender kontinuerlig elektrisk ladde partikler ut i verdensrommet. Dette blir kategorisert som solvind. Styrken på solvind varierer, men den bruker 1-3 dager på å nå jorda. Solvinden starter inne i sola. Energien i sola blir laget i kjernen. I kjernen er det over 14 millioner grader, og trykket så høyt at hydrogenatomer presses over til heliumatomer. I denne kjernereaksjonen frigjøres det energi. Strømmene av elektrisk ladet gass lager magnetfelt på sola.

Noen steder blir mangetfeltene ekstra kraftige, og noe av lyset hindres i å komme ut, og det dannes solflekker. I solflekkene dras magnetfeltet så mye ut og til siden, at det etterhvert gir etter, og vi får en plasmasky mot jorda. Dette kalles en solstorm.

De mest dramatiske utstrømningene skjer som plasmaskyer.

Bilde illustrerer en solvind mot jorden. Foto: romsenter.no
Bilde illustrerer en solvind mot jorden. Foto: romsenter.no

På grunn av jordas magnetfelt, blir disse vindene korigert mot jordas polområder.
En solvind kan ha en fart på åtte millioner kilometer i timen.

Jordas atmosfære består av atomer og molekyler, og når de blir truffet av solvind blir det sendt ut fotoner (foton = lysbølge, en elektromagnetisk bølge.) som forårsaker nordlys. Når solvinden treffer jordas mangetfelt, kobler disse magnetfeltene seg sammen og gassene i solstormen beveger seg fort mot polene på dagsiden, og vi får dag-nordlyset.

Slik dannet natt-nordlyset. De blå stripene er jordas magnetfelt, og de grønne illustrerer solvinden. Foto: forskning.no
Slik dannes natt-nordlyset. De blå stripene er jordas magnetfelt, og de grønne illustrerer solvinden.
Foto: forskning.no

Etter dette fortsetter solstormen langt jordas magnetfelt, men nå på nattsiden. Her gleides gassen fra solstrålene via jordas magnetfelt mot polene på nattsiden og vi får nattnordlyset.

Dette skjer fordi molekylene får tilført energi og blir eksitert (energien til en partikkel eller samling med partikler øker). Når de går ned til et lavere energinivå, sendes det ut et foton (lyspartikkel som beveger seg med lysets hastighet). Mange trilliarder fotoner danner nordlyset som vi ser.