Hvordan bruke apostrof på engelsk

Apostrof er en hjelpsom liten strek som har stor påvirkning på betydningen i en setning. Den ser ut som et opphøyd komma (), og er plassert til høyre for Æ på tastatur med norsk oppsett. Til forskjell fra aksenttegn, står apostrof aldri over en bokstav, men foran eller etter en bokstav.

Forfatter: Katarina Myrsveen

Apostrof på engelsk

På engelsk brukes apostrof hovedsakelig på 3 måter:

  1. Ved genitiv for å vise eiendomsforhold
  2. Ved sammentrekning av ord for å vise at bokstaver, lyder eller tall er utelatt.
  3. For å vise at bokstaver står i flertall (mind your P’s and Q’s)

Videre i artikkelen skal vi se litt nærmere på de to første bruksmåtene.

1.    Apostrof og genitiv

Genitiv viser eiendomsforhold eller tilhørighet mellom to eller flere ting. Den generelle regelen er at apostrof etterfulgt av s (’s), legges til de fleste substantiv for å vise genitiv på engelsk. Unntaket er regelrette substantiv i flertall, som bare trenger apostrof for å uttrykke genitiv. Vær oppmerksom på at regelrette substantiv på norsk ikke nødvendigvis er regelrette på engelsk. Bruk ordbok når du er usikker.

Regelrette substantiv

Regelrette substantiv er substantiv som tar -s eller -es i flertallsform på engelsk. Det er derfor ikke nødvendig å legge til en ekstra s etter apostrof når man markere genitiv i flertall.

Eksempel:

Entall                                                                   Flertall
My grandparent’s house                                 My grandparents’ house
My friend’s party                                             My friends’ party                                                    

Du ser her at ved å flytte apostrofen kun en plass, går man fra regelrette substantiv i entall til å danne flertall. Det er derfor svært viktig å plassere apostrofen korrekt for å unngå misforståelser og feil.

Se på disse setningene her:
Those handbags are my sister’s.
Those handbags are my sisters’.
Those handbags are my sisters.

Her viser de to første setningene genitiv. Håndveskene eies av én søster i første setning, mens flere søstre er eiere i den andre. Den siste kan tolkes dithen at personen som sier dette har et usedvanlig nært forhold til sine håndvesker. Å plassere apostrof feil eller utelate den kan med andre ord endre setningens betydning helt.

I skriftlig form er det lett å skille mellom regelrette substantiv i entall og flertall når man uttrykker genitiv. I muntlig form derimot er ikke dette like enkelt, og om du leser eksemplene ovenfor høyt, vil du høre at de uttales likt. Apostrofen har byttet plass, men lyden er den samme. I tale vil derfor konteksten være avgjørende for å tydeliggjøre om man mener entall eller flertall. 

Uregelrette substantiv

Uregelrette substantiv endrer for det meste stavemåte i flertall, og derfor brukes apostrof og s (’s) for å markere genitiv i både entall og flertall.

Eksempel:                              Entall                                     Flertall

                                   The woman’s clothes             The women’s clothes

                                   The child’s parents                 The children’s parents

                                   The sheep’s wool                   The sheep’s wool

Hvor plasseres så apostrofen dersom ting/objekt har flere eiere?

I tilfeller der ting tilhører flere, legges apostrofen til siste eier som nevnes. For eksempel dersom Charles og Diana eier flere biler sammen vil det skrives sånn:

Charles and Diana’s cars

Uavhengig av hvor mange eiere tingen/objektet har, vil apostrof (med eller uten s) alltid legges til sistnevnte eier. Det vil si at dersom Charles, Diana, William og Harry eier bilene sammen vil det skrives slik:

Charles, Diana, William, and Harry’s cars.

Dersom Charles og Diana eier hver sin bil, må apostrof (med eller uten s) legges til hver eier på denne måten her:

Charles’ and Diana’s cars.

Om du fortsatt synes apostrof og genitiv er uklart, kan du ta en kikk på artikkelen Hvordan uttrykke genitiv på engelsk her inne på Studieweb. 

2.    Apostrof og sammentrekning

Apostrof kan også markere at bokstaver, lyder eller tall er fjernet fra ord. Dette gjør det mulig å forkorte ord og slå sammen to ord til ett. I muntlig tale kan man slå sammen mer enn to ord (eks.: should not have = shouldn’t’ve), men bortsett fra i tekst som viser talemål, er ikke dette å anbefale skriftlig. Sammentrekninger anses generelt som en relativt uformell skriftform, og det er derfor lurt å unngå dem i formelle tekster.

Vanlige former for sammentrekning:

A.    Verb satt sammen med ordet «not»

Eksempler:

Cannot            =          Can’t

Could not       =          Couldn’t

Do not            =          Don’t

Should not     =          Shouldn’t

Will not         =          Won’t

Merk at det siste eksemplet er en uregelmessig sammentrekning. Det blir altså ikke willn’t, som man kunne anta basert på de andre eksemplene, men won’t. Det er også lett å anta at can’t er sammentrekningen av can not, men det vanligste er å skrive dette som ett ord: cannot.

B.    Pronomen satt sammen med ordet «will»

Eksempler:

I will               =          I’ll

She will         =          She’ll

They will       =          They’ll

C.    Pronomen/substantiv satt sammen med verbet «to be»

Eksempler:

 I am                =          I’m

You are          =          You’re

It is                =          It’s

They are        =          They’re

Harry is         =          Harry’s

Mum is          =          Mum’s

De sammentrukne formene Harry’s og Mum’s kan, som du nå husker fra genitiv, bety to ting. Det kan vise at Harry og mum eier noe (Harry’s car), men det kan også være en sammentrekning (Harry is). Kontekst er derfor viktig for å både vise og forstå hva apostrofen betyr. Se på denne setningen: Harry’s driving Diana’s car. Hva viser apostrofene her? Genitiv eller sammentrekning? Prøv å sett inn eventuelle manglende bokstaver dersom du er usikker.

D.   Pronomen satt sammen med verbet «to have»

Eksempler:

I have            =          I’ve

You have      =          You’ve

She has         =          She’s

Det siste eksemplet kan vise til to ulike ting: she is eller she has. Dette gjelder også sammentrekningen it’s. Igjen så er det konteksten som vil vise hva som er rett. Genitiv vil riktignok aldri utrykkes på denne måten.

E.    Pronomen satt sammen med «would» eller «had»

Eksempler:

 I had             =          I’d

I would         =          I’d

You had       =          You’d

You would   =          You’d

I dagligtale kan man også slå sammen substantiv og would/had på denne måten, men dette egner seg ikke skriftlig, såfremt du ikke ønsker å uttrykke muntlig tale når du skriver. Du kan altså fint si: «Lucy’d love to do that» eller « mum’d like to come» men ikke skrive det samme i formelle tekster.

Vanlige feil

Avslutningsvis kommer noen eksempler på ord som er såkalte homonymer, noe som vil si at de uttales likt, men betyr forskjellige ting. Her er det svært vanlig å gjøre feil, også blant de som har engelsk som morsmål. Du kan med andre ord imponere litt ekstra om du klarer å holde tunga rett i munnen når du bruker dem.

  • it’s og its

It’s er, som nevnt, en sammentrekning og viser enten til it is eller it has. Kan du erstatte it’s med en av de to alternativene i setningen, er det korrekt å bruke apostrof.

Its derimot er et eiendomspronomen og uttrykker eierforhold uten bruk av apostrof, på samme måte som hers, his, theirsog mine. I denne betydningen blir det altså skrivefeil å legge til apostrof. Eksempel: The cat was licking its paws.

  • they’re, there, og their

Denne gruppen homonymer skiller seg ut som den hvor flest gjør feil og blander sammen. They’re er en sammentrekning av they are.

There kan i de fleste tilfeller oversettes med der eller det på norsk.

Their kan oversettes med deres på norsk, og viser eierskap.

  • who’s og whose

Who’s er en sammentrekning og kan bety who is eller who has.

Whose uttrykker eiendomsforhold og kan oversettes med hvem sin som i:

Whose car is this?                  Hvem sin bil er dette?

  • you’re og your

You’re er en sammentrekning av you are.

Your kan oversettes med din, ditt, eller dine på norsk, og viser eierskap.