Hvordan analysere en reklame

Reklameanalyse – hvordan analysere en reklame

Reklame er ethvert betalt og handelsmotivert budskap av et bestemt produkt, tjeneste eller en ide. Hensikten bak reklamen er å vekke din interesse slik at du kjøper det reklamen reklamerer for. En reklame kan også brukes for å vekke oppmerksomhet og/eller informere om et bestemt tema. Når du skal analysere en reklame vil det si at du skal finne de virkemidlene som er sentrale, og hvordan reklamen formidler et budskap.

Det er svært nyttig å kunne analysere en reklame. Vi lever i et samfunn som omringer oss med reklame, og reklamering er en svært viktig kommunikasjonsform som det bare i 2017 ble investert 535 milliarder dollar i.

Forfatter: Ingrid Wærnes Minde

Nøkkelen ligger i å skaffe seg oversikt
Reklameanalyse er slett ikke så vanskelig eller tidkrevende. Det første du bør gjøre når du skal analysere en spesifikk reklame er å skaffe deg en oversikt. Se nøye på reklamen. Vekker den noen følelser hos deg, er det noe du umiddelbart tenker på eller assosierer reklamen med?

Når du jobber med å få en oversikt over reklamen, kan det være lurt å ha disse spørsmålene fremfor deg:

  • Hvilken sjanger er dette?
  • Bruker reklamen tekst, i så fall hva er formålet med teksten?
  • Hvilke budskap ønsker reklamen å få fram, skal den selge et produkt eller en tjeneste?
  • I så fall hvilket produkt eller tjeneste skal selges?
  • Fokuserer reklamen på egenskaper ved produktet/tjenesten? Hvilke?
  • Hvilken målgruppe er reklamen rettet mot?

Det kan også være lurt å finne litt ekstra informasjon om hvem som produserer produktet eller tilbyr tjenesten reklamen reklamerer for. Hvis det for eksempel er en bedrift som er avsenderen, kan du søke opp hvor bedriften holder til, og om de produserer andre produkter og tjenester.

Det er en gylden regel i reklameanalyse: Hvem sier hva til hvem, hvor, når, hvordan og hvorfor? Svarer du på dette er mye gjort.

En reklame må også nærleses

En reklame blir følt og opplevd av mottakeren, men når du skal analysere en reklame må du ta deg god tid til nærlesing etter at du har skaffet deg en oversikt. Når du nærleser bør du rette fokuset mot de enkelte delene som reklameannonsen er satt sammen av.

Begynn først med hovedbildet. Hva er reklamens blikkfang, beskriv det første du legger merke til og hvorfor du legger merke til akkurat den bestemte gjenstanden eller teksten. Deretter kan du beskrive hva som er plassert i forgrunnen og hvilken bakgrunn reklameannonsen har.

Deretter kan du rette oppmerksomheten din mot tittelen. Har reklameannonsen en tydelig tittel, eller er det vanskelig å oppdage hva som er tittelen? Hvilket budskap gir tittelen? Bruker titteloverskriften en bestemt skrifttype, og hvilken tone skaper skrifttypen og valg av ord?

Steg 3 er å analysere brødteksten. Hvor i reklameannonsen er brødteksten plassert, hvilken informasjon gir den om produktet eller tjenesten? Inneholder brødteksten løfter om produktet eller tjenesten, i så fall hvilke løfter? Er det enkelt å se brødteksten i annonsen?

Steg 4 og steg 5 innebærer å analysere logo, slagord og fargebruk. Når det gjelder logo og slagord må du se på hva logoen til avsenderen er og hvor ofte det dukker opp i annonsen samt slagordet. Gir logoen og slagordet et spesielt inntrykk? Når det kommer til fargebruk må du først og fremst se om det er en spesiell fargetone som dominerer reklameannonsen. Er det varme eller kjølige farger som benyttes, og skal valg av farge fremheve informasjon?

Fargen grønn har, for eksempel, en beroligende virkning, og mange assosierer denne fargen med jord og natur, fruktbarhet og vekst. Grønn er håpets farge, mens blått er himmelens farge og er i motsetning til grønn mer kjølig og alvorlig.

Etos, logos og patos
Det er mye argumentasjon i en reklame, og når du skal analysere en reklame er det din jobb å identifisere hvilke virkemidler som er tatt i bruk. Virkemidler blir ikke brukt vilkårlig. De skal appellere til følelser, gi deg informasjon og ønske om å kjøpe nøyaktig det produktet eller tjenesten. Hvordan virkemidler blir brukt er avgjørende for om reklamen oppnår målet sitt eller ikke.

Etos handler om å vekke tillit og troverdighet hos mottakeren. Avsenderen kan skape etos ved å fremstå på en spesiell måte, i så fall hvordan prøver avsenderen å virke? Beskriv hvordan du opplever at avsender fremstår i reklameannonsen, og hvordan dette påvirker reklamen. Fokuser på hvordan bruk av tekst, bilder og andre grafiske virkemidler skaper etos i reklamen (hvis reklamen ikke har noen troverdighet må du forklare hvorfor).

Logos er den direkte argumentasjonen. Hvilken direkte argumentasjon kommer reklamen med, og kan disse faktaene etterprøves? Hvis det viser seg at de ikke kan kontrolleres, er det noe spesifikt med argumentasjonen eller oppsettet av reklamen som gjør at du stoler på produktet/tjenesten allikevel?

Patos skal appellere til mottakerens følelser. Hvilke følelser en reklame vekker vil naturlig variere fra mottaker til mottaker, så hver nøye med å forklare hvordan og hvorfor virkemidlene vekker bestemte følelser hos deg. Hva forteller bakgrunnen og bruk av farger deg om produktet/tjenesten? Hvilket motiv har reklamen? Er det tatt i bruk noen gjenstander som understreker særtrekk ved produktet og/eller tjenesten? På hvilke måter skaper de språklige virkemidlene et positivt inntrykk av det som skal selges? Eller er det negative følelser som blir vekket hos deg?

Før reklameanalysen er ferdig
Før du ser deg fornøyd med reklameanalysen din må du huske å runde av med en sterk avslutning. Det kan du gjøre ved å gå inn på og forklare om det er en bestemt type argumentasjon som dominerer reklameannonsen. Kommer denne argumentasjonen fram gjennom tekst eller bilde, eller begge deler? Og det aller viktigste: fremstår reklamen som gjennomarbeidet, er den bra?

Hele poenget med en reklame er å få deg til å kjøpe et spesielt produkt eller tjeneste. Får reklamen til det kan den sies å være vellykket.

Helt til slutt à en god reklameanalyse skal ha en innledning hvor du kan prestere oversikten, og så en beskrivelse av reklamen og generelle trekk ved den. Deretter kommer selve analysen og tolkningen hvor du trekker inn etos, logos og patos. Analysen rundes av med en konklusjon og/eller oppsummering av de viktigste funnene.

Litteraturliste

Vikøren, Birger M. og Pihl, Roger (2019). Reklame. Hentet fra: https://snl.no/reklame

Federl, Marion (2019). Analyser en reklameannonse. Hentet fra:https://ndla.no/subjects/subject:19/topic:1:195257/topic:1:196011/topic:1:196014/resource:1:60727

Skrivesenteret (2018). Retorikk og reklame – reklameanalyse. Hentet fra:  http://www.skrivesenteret.no/ressurser/retorikk-og-reklame-reklameanalyse/