hvordan bli personskadeadvokat

Hva er trygderettsadvokat

Karriere som trygderettsadvokat

Trygderett er et fagområde i sterk vekst. Det kommer ikke bare av at det er flere og flere som blir trygdet. Det er nemlig et sterkt søkelys på rettsikkerhet for alle de som søker disse forskjellige ytelsene.

Det innebærer flere klagemuligheter og tilgang på rettshjelp i en rekke saker. Dermed blir det flere jobber til jurister i forvaltningen, og et behov for flere advokater som kan føre saker mot NAV.

Det er derfor ikke så dumt å spesialisere seg på trygderett allerede under utdanningen.

Dette kan du jobbe med som trygderettsadvokat eller trygdejurist

Trygderett er ikke et snevert fagfelt. Folketrygden omfatter en rekke forskjellige ytelser, og en stor del av landets befolkning er innom NAV en eller flere ganger i løpet av livsløpet.

Kompliserte regler og avanserte beregningsmetoder avstedkommer feil i saksbehandlingen, og mange klager.

Noe av det du jobber med kan være

  • Uføretrygd
  • AAP (arbeidsavklaringspenger)
  • Sykepenger
  • Dagpenger
  • Overgangsstønad
  • Hjelpestønad
  • Tilbakebetalingskrav
  • Sosial stønad

Som advokat representerer du klienten overfor NAV, sender klager til NAV Klageinstans og anker videre til Trygderetten. Avgjørelser i Trygderetten kan også bringes videre inn til Lagmannsretten.

Fri rettshjelp i trygdesaker

Man kunne kanskje bekymre seg over at personer med ytelser i NAV ikke har penger til å betale advokatsalærer, men her griper det offentlige inn.

Fri rettshjelp-ordningen dekker advokatutgifter i forbindelse med klager i trygdesaker.

Dette gjør også at advokattjenester blir enda mer etterspurt i slike saker. En spesialisering innen trygderett ser derfor ut til å være et godt valg.

Utdanning til trygderettsadvokat

Du starter med å søke deg inn på jusstudiet, også kalt studium i rettsvitenskap. Denne utdanning tilbys på universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø.

Studiet er i stor grad en juridisk allmennutdanning, men du vil ha mulighet til tidvis å fordype deg i trygderett som valgfag.

Et frivillig engasjement i et av studentrettshjelptiltakene kan også være gunstig for en framtidig trygderettsadvokat. Da får man ikke bare praktisk erfaring med trygderett, men også lære å møte mennesker i vanskelige livssituasjoner.

Du kan også kontakte et advokatfirma som driver med trygderettssaker og høre om de har en praksisplass til deg.

Den avsluttende masteroppgaven bør helst hente et emne fra trygderetten. Her er det veiledere som hjelper deg å velge tema, og som følger deg opp underveis.

Advokatbevilling og eget firma?

Du har imidlertid ikke rett til å kalle deg advokat selv om du har tatt mastergraden i jus. Først må du gjennomgå en praksis som advokatfullmektig eller politifullmektig i minst to år. Det forutsettes da at du også har noe prosedyre for retten i løpet av denne tiden.

Firmaer som Advokatfirmaet Teigstad i Oslo har jevnlig bruk for nye advokatfullmektiger.

Etter fullmektigperioden kan du ta advokatprøven, og få endelig bevilling. Og med bevilling kan du starte egen praksis, dersom du ønsker det.

Trygdejurist i forvaltningen

Det er også andre farbare veier for deg som har studert trygderett.

NAV og den øvrige forvaltningen har et skrikende behov for flere jurister. De må kvalitetssikre vedtakene, og selvfølgelig kommunisere med alle trygderettsadvokatene som til stadighet sender klager og anker.

Mange jurister ender også opp på ulike ledernivåer i organisasjonen.

Denne artikkelen er sponset

Skrevet av

Eirik Teigstad

Advokat og daglig leder av Teigstad advokatfirma.