Hva er metodelære

Hva er metodelære eller rettskildelære?

Metodelære er læren om hvordan man ressonerer seg til svaret på et juridisk spørsmål. 
Metodelære er viktig fordi vi har mange personer i samfunnet som daglig jobber med å praktisere og håndheve rettsregler. Da er det viktig at de har en felles oppfatning på hvordan man skal tenke, slik at vi opplever det som trygt at avgjørelsene har en viss grad av forutsigbarhet ved seg, og at like saker i størst mulig grad blir behandlet likt.

Når du jobber med metodelære, jobber du for å finne ut av

 • Hvilke argumenter kan vi bruke?
 • Hvor finner vi argumentene?
 • Hvordan skal vi bruke argumentene?

Metodelæren er nødvendig for at…

 • Vi skal ha en felles oppfatning
 • Vi skal vite hvilke argumenter vi kan og må bruke
 • Vite hvilke argumenter vi ikke kan bruke
 • Vite hvordan vi tolker en lovtekst
 • Vite hvilke argumenter som veier tyngst hvis argumentene peker i forskjellige retninger.

Tolkningsmodeller
Vi har i dag fem tolkningsmodeller vi bruker når vi skal forstå og bruke en lov eller en lovtekst. Disse tolkningsmodellene er svært viktige juridiske hjelpemidler for å forstå lovteksten.

 • Presiserende tolking: Lovteksten gis et mer presist innhold.
 • Innskrenkende tolking: Vi anvender loven på et mindre område enn det som går fram av lovteksten (ordlyden)
 • Utvidende tolking: Vi anvender loven på et større område enn det som følger direkte av lovteksten.
 • Analogisk tolking: Stort sette det samme som utvidende tolking, men avstanden fra lovteksten og forholdet vi bruker loven på er større.
 • Antitetisk tolking: Et tilfelle som faller utenfor lovteksten får nettopp av denne grunn den motsatte løsning av det som står i lovteksten.

Vi har mange flere artikler i rettslære – ta en kikk i menyen!