Hva er EU?

Forfatter: Ingrid Wærnes Minde

Hva er EU, EØS og Brexit?

Den europeiske unionen (EU) er en samarbeidsorganisasjon med hele 28 medlemsland. Hovedkvarteret ligger i Brussel, og målet til EU er å fremme fredelig samarbeid mellom landene innen offentlig politikk på en rekke viktige områder, som miljø, økonomi og migrasjon.

Norge er ikke et medlemsland, men vi har allikevel en tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen. EØS står for Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Landene Island og Liechtenstein har også signert under avtalen. Avtalen gir landene tilgang på EU sitt indre marked, og til gjengjeld har EU stor betydning for landenes lovgivning. Formålet med EØS er å styrke samarbeidet innen økonomi og handel og ha rimelige konkurransevilkår mellom EØS-landene og EU-landene.

Brexit er den populære betegnelsen brukt på de prosessene som resulterte i at Storbritannia varslet om at de vil trekke seg ut av EU-medlemskapet sitt. Landet har vært medlem av EU siden 1973, men en folkeavstemning holdt i 2016 viste at flertallet av befolkningen ville melde seg ut av unionen. Varslene om britisk utmeldelse kom i 2017, men i henhold til avtaler har de involverte partene ett år på seg for å komme til enighet om nye vilkår. Derfor vil ikke den endelige utmeldelsen hende før i 2019 med mindre partene endrer mening.

EU sin rolle og oppbygging

EU, tidligere kjent som EF og EEC, har sin opprinnelse fra 1952. Forløperen til dagens EU-samarbeid var Den europeiske kull- og stålunionen. Formålet med kull- og stålunionen var at medlemslandene skulle samarbeide om produksjonen av kull og stål med sikte på kontroll over europeisk rustningsindustri. I 1957 var Roma-traktaten på plass (en traktat er en bindende avtale) og den ble sett på som et grunndokument for å fremme europeisk samarbeid. I 2009 ble den erstattet av Lisboa-traktaten.

Belgia, Frankrike, Italia, Vest-Tyskland, Luxembourg og Nederland var de opprinnelige medlemslandene. Etter undertegnelsen av Roma-traktaten ble Det europeiske økonomiske fellesskap, også kalt Fellesmarkedet, stiftet. I 1967 ble Stålunionen, Fellesmarkedet og atomenergifellesskapet slått sammen til EF.

Først i 1973 begynte flere land, deriblant Danmark, å melde seg inn og 20 år etter sammenslåingen utvidet tidligere EF sin rolle med blant annet opprettelsen av det indre markedet og EF ble EU i 1993. EU har siden begynnelsen bare vokst i antall medlemsland og samarbeidsoppgaver innenfor handel, økonomi, arbeidsliv, sosial velferd, miljø, migrasjon og distriktspolitikk. I 2012 vant EU Nobels fredspris for å ha bidratt i mer enn 60 år for å fremme menneskerettigheter, forsoning, fred og demokrati i hele Europa.

EU er en stor og kompleks samarbeidsorganisasjon, og flere institusjoner sikrer at EU fungerer slik det skal. Det europeiske rådet er EUs toppmøte som finner sted minst fire ganger i året. Her blir det bestemt, diskutert og forhandlet om hvordan EU skal utvikle seg videre. I Ministerrådet finner vi et regjeringsmedlem fra hvert medlemsland. De skal representere deres hjemlands interesser og sammen med EU parlamentet utgjør de organisasjonens lovgivende organ. Kommisjonen er det utøvende organet og deres oppgave er blant annet å kontrollere at medlemslandene ikke bryter lover og regler. EU sine domstoler består av representanter fra alle medlemslandene, og de har myndighet til å avgjøre i tvister som gjelder lover, avtaler og regelverk.

Norge og EØS

I 1972 og i 1992 var flertallet i norsk folkeavstemning imot et norsk medlemskap i EU, men EØS sto frem som et attraktivt alternativ. EØS-avtalen ble undertegnet i 1992 og trådde i kraft to år senere. Selv om Norge ikke ble et fullverdig medlem av EU, sikret EØS-avtalen Norge et godt samarbeid med EU som er Norges mest betydningsfulle handelspartner. Formålet til EØS er å sikre fri fly av varer, tjenester, kapital og mennesker.

For den vanlige nordmann kan EØS-avtalen virke ut som noe som er overordnet politisk, men det er denne avtalen som sørger for at du har like rettigheter og muligheter til å bo, arbeide og studere i andre medlemsland.

Helt siden Norge signerte under EØS-avtalen har det vært en debatt om Norges tilknytning til EU. Ja-siden ønsker fult norsk medlemskap i EU for at Norge skal ha like rettigheter og medbestemmelse som andre EU-land. De fremhever at samarbeid er nødvendig for å sikre fred, demokrati og menneskerettigheter, og de påpeker at EØS-avtalen har hatt positive effekter på økonomien og næringspolitikken gjennom å ha sørget for økt kjøpekraft, sysselsetting og økonomisk vekst.

Nei-sidens argumenter er at EU er en trussel for det nasjonale demokratiet og folkestyre ved at EU sine myndigheter overtar flere områder og at nasjonalstatene mister sin makt og suverenitet. Deres argumenter går også ut på at EU ikke viser solidaritet overfor fattige land ved å være en pådriver for multinasjonale selskaper, og deres visjoner om stadig økonomisk vekst ødelegger miljøet.

Brexit, begynnelsen på slutten?

EU har nærmest vært et betent spørsmål i Storbritannia siden før de ble medlemmer i 1973. Skepsisen mot EU har vokst blant politikkere og befolkningen, men det var allikevel bare et knapt flertall som stemte for bruddet. De som ønsker å forlate EU hevder det er fordi de ønsker å ta tilbake Storbritannias suverenitet og kontroll over egne grenser, mens motstanderne av Brexit frykter det vil få alvorlige konsekvenser for blant annet økonomien.

Etter at Brexit ble en realitet har flere spekulert i om at dette kan være starten på en splittelse i Den europeiske samarbeidsorganisasjonen.

Kilder:

Knudsen, Olav Fagelund. , Julsrud, Ottar. , Tvedt, Knut Are & Trondal, Jarle (2018). EU – den europeiske union. Hentet fra: https://snl.no/EU_-_Den_europeiske_union

Knudsen, Olav Fagelund (2018). EØS.Hentet fra: https://snl.no/E%C3%98S

Mustad, Jan Erik (2017). Brexit. Hentet fra: https://snl.no/Brexit

Regjeringen (2018). Ofte stilte spørsmål om Brexit. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/tema/europapolitikk/brexit_spm/id2514464/

Nei til EU (u.å.). 4 gode grunner. Hentet fra:https://neitileu.no/kampanjer/4-grunner

Europabevegelsen (u.å.). Derfor sier vi ja. Hentet fra: http://www.europabevegelsen.no/derfor-sier-vi-ja/