Hva er forvitring og erosjon

Hva er forvitring og erosjon?

Erosjon er nedslitning av landflater som skjer naturlig.
Erosjon omfatter alle geologiske prosesser hvor materiale på jordoverflaten løsnes, oppløses, og forflyttes fra et sted til et annet med rennende vann, havstrømmer, vind og isbreer. Erosjon kommer av latin erosio, avgnaging.

Bilde viser tydelig vann-erosjon. Foto: Wikipedia

Forvitring er en betegnelse på at berggrunnen brytes ned og smuldrer opp under påvirkning av temperaturforskjeller. Mekanisk forvitring kaller vi det når fysiske krefter virker på berggrunnen, for eksempel ved frostforvitring, solsprengning, trykkavlastning og rotsprengning. Kjemisk forvitring kalles det når vann med oppløste gasser løser opp mineralene i berggrunnen.

Andre viktige betegnelser:
Meanderløp er en elv som kjennetegner store svinger eller slynger på elva.

Bilde illustrerer en elvevifte. Foto: miljodirektoratet.no

Delta er landformer dannet av løsmassene fra elver. Typiske deltaer finner du der elvene går ut i vannet.

Elvevifte dannes der ei elv renner ut i en større elv, eller hav. Se bilde –>

 

Kroksjø: Fra tid til annen blir en meandersving, en S-formet del av elva på en elveslette avsnørt fra resten av elveløpet, og det avsnørte vannet som dannes kalles kroksjøer.