Forslag til oppgaveløsning i arbeidsrett

Konflikten i denne oppgaven er mellom arbeidstaker Bjørn Busk og arbeidsgiver Thomas Eng. Konflikten er om Thomas Eng kan kreve at Bjørn Busk slutter i sin jobb som jordbærplukker.

For å løse rettskonfliktene i denne oppgaven, anvender jeg arbeidsmiljøloven.

Jeg tolker det slik at Eng vil avslutte arbeidsforholdet med øyeblikkelig virkning, altså at det er en avskjed som finner sted. Vilkårene for å kunne avskjedige Bjørn Busk står i arbeidsmiljøloven §15-14. Her står det: Arbeidsgiver kan avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom denne har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Pliktbruddet må altså være grovt før en avskjed finner sted.

 

Punktene under er Bjørn Busks pliktbrudd av arbeidsavtalen.

  • Første arbeidsdag kom han en time for sent til jobb, grunnet at klokken hans var stilt feil
  • Videre kom han noen ganger 15-20 minutter for sent til jobb (Arbeidsgiver Thomas Eng ga flere advarsler om at dette måtte Bjørn Busk slutte med)
  • I arbeidstiden tar han en rekke røykepauser (også her fikk Bjørn Busk advarsler fra arbeidsgiver Thomas Eng om å slutte med røykepauser)
  • Busk får besøk av noen venner, og sammen spiser de 5 kurver med jordbær, mens Eng er borte.

 

Bjørns pliktbrudd kan ikke sies å være grove, eller utgjøre et vesentlig mislighold av arbeidsavtalen, selv om pliktbruddene er mange til sammen. Bjørn Busk kan derfor ikke avskjediges på grunnlag av arbeidsmiljøloven §15-14. Spørsmålet videre er da om han kan bli oppsagt.

 

En oppsigelse må blant annet skje på vilkår av arbeidsmiljøloven §15-7. Her står det: Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Her er det snakk om Bjørn, altså arbeidstakerens forhold. Bjørn Busk har trosset sin arbeidsgivers advarsler, og fortsatt å ta røykepauser og kommer for sent gjentatte ganger. Bjørn og vennene hans spiste også 5 kurver med jordbær, selv om Bjørn Busk skjønte at det ikke var greit. Alle disse pliktbruddene totalt er saklig grunn til å si opp Bjørn Busk.

 

I denne tvisten virker det som arbeidsgiver kun har gitt oppsigelsen (eller her, avskjeden) muntlig. Arbeidsgiver må etter arbeidsmiljøloven § 15-4 gi en skriftlig oppsigelse, som skal sendes rekommandert eller gis til arbeidstakeren personlig.

Oppsigelsestiden er etter arbeidsmiljøloven § 15-3 på én måned, dersom annet ikke er avtalt. Bjørn Busk har dermed rett til å arbeide de tre gjenstående ukene fram til 15. august dersom en oppsigelse finner sted, ettersom det var avtalen.