Forskjeller og likheter mellom theravadabuddhismen og mahayanabuddhismen

Forfatter: Ingrid Wærnes Minde

Forskjeller og likheter mellom theravadabuddhismen og mahayanabuddhismen

Buddhismen er en verdensreligion som oppsto i det nordlige India på 400-tallet før vår tidsregning. Det er Siddartha Gautama, bedre kjent som Buddha, som regnes som grunnleggeren av religionen. Buddha betyr den oppvåknede. Gautama ble Buddha etter å ha anerkjent De fire elde sannheter, og oppnådd Nirvana som betyr at han er fri for gjenfødsler.
Buddhismen er både en religion og en filosofisk lære, men har også gjennom sin etikk hatt en enorm påvirkning på samfunnene den har vært en del av. I dag er det spesielt to hovedretninger som er sentrale i buddhismen: theravadabuddhismen og mahayanabuddhismen.

Theravadabuddhismen og mahayanabuddhismen trosoppfatning
Buddhismen er først og fremst en frelsereligion hvor Nirvana er det endelige målet for alle buddhister. Theravadabuddhismen er mer tradisjonell ved at den i all hovedsak har holdt fast på den tidligere buddhistiske lærdom, også den delen om munkelivet. Den blir sett på som den eldste skolen. Tilhengere av theravadabuddhismen mener at de formidler den rette og egentlige buddhistiske lære, akkurat slik som buddha formidlet lærdommen.

Theravadabuddhister mener at den troende kan oppnå evig frelse gjennom meditasjon og intellektuell innsikt. Dette er i tråd med hvordan buddha selv oppnådde frelse. Målet for theravadabuddhister er å bli arhat, som betyr den verdige. En arhat er en person som er fri fra begjær, tilknytting til verden og som har fått den samme oppvåkningen som buddha selv fikk. I dag er de aller fleste theravadabuddhister av den oppfatning at arhat ikke lenger er mulig å oppnå, så istedenfor er målet at man blir gjenfødt som menneske eller som en himmelsk tilværelsesform.

Mahayanabuddhismen vokste frem som en radikal kritikk av theravadabuddhismen på 100-tallet. Mahayanabuddhister mente at shunyata, som betyr tomhet, var den eneste virkelighet. Denne «tomheten» ble for mange mahayanabuddhister synonymt med «bevissthet». Likheten mellom de to retningene er at buddhistene søker etter en form for høyere eksistens og evig frelse, men hvordan man skal nå det endelige målet er det ulike syn på. Mahayanabuddhister mente også at kvinner og lekfolk kunne oppnå frelse, noe som var en reaksjon på at theravadabuddhister mente at frelsemulighetene var begrenset til å kun gjelde munker.

I mahayanabuddhismen ble bodhisattvaen et nytt ideal. En bodhisattva er en person som streber etter å selv bli en buddha. Kjernen i dette idealet er at man selv kan komme nærmere målet ved å ikke kun fokusere på sin egen frelse, men å hjelpe andre levende skapninger med å oppnå sin frelse. Dette står i motsetning til theravadabuddhister som mente at den troende skal i hovedsak ha fokus på sin egen frelse.

Buddhistisk filosofi
Både theravadabuddhismen og mahayanabuddhismen deler de grunnleggende oppfatningene i buddhistisk filosofi som for eksempel om De fire edle sannheter:
1. Sannheten om lidelse – alt er lidelse.
2. Sannheten om lidelsen opprinnelse som er «tørsten» etter sansegleder.
3. Sannheten om lidelsens opphør som opphører når man ikke lenger tørster etter sansegleder.
4. Sannheten om veien til lidelsens opphør, som skjer ved at en følger den åttefoldige vei.
Mahayanabuddhismen skiller seg her ut ved at den har lagt til såkalte sutraer, som rett og slett er utdypelser av buddhas opprinnelige lærdom.
Mahayanabuddhister tror at buddha er et mer kosmisk prinsipp, snarere enn kun en person, og at dette prinsippet lever i det innerste til alle mennesker. De tror at de har eksistert flere buddhaer, og at alle har potensiale til å bli en buddha.

Kilder:
Religioner (2017). Buddhismen – en oversikt. Hentet fra: https://religioner.no/laeringsressurser/fagartikler/buddhismen-en-oversikt/#ulike
Kværne, Per og Borgland, Jens Wilhelm (2019). Buddhisme. Hentet fra: https://snl.no/buddhisme
Buddhistforbundet (2009). Forskjeller og likheter mellom Theravada, Mahayana og Vajrayana. Hentet fra: http://buddhistforbundet.no/article/show/55/Forskjeller-og-likheter-mellom-Theravada--Mahayana-og-Vajrayana
Kværne, Per (2019). Mahayana. Hentet fra: https://snl.no/mahayana