Forskjeller og likheter mellom Ortodoks og Katolsk tro

Forskjeller og likheter mellom ortodoks tro og katolisisme

Katolisisme og ortodoks kristendom er svært utbredt og ved første øyekast ikke alltid så lett å skille. Men likevel finnes det ulikheter og likheter mellom disse to retningene i kristendommen, slik som styresett, Den Hellige Ånd og kirkebygg.

Pave Frans med den økumeniske patriark Bartholomeu i Istanbul
Pave Frans med den økumeniske patriark Bartholomeu i Istanbul

Vi starter først med likheter mellom katolisisme og ortodoks tro.
De begge retningene tror på Gud og at han er skaperen av universet. De deler samme synet på Adam og Eva og deres syndefall. De er enige om at Jesus sto opp fra de døde og at  han er Guds sønn. I begge retningene spiller helgener en stor rolle. De mener også at Gud virker konkret gjennom sakramentene (slik som ekteskap, konfirmasjon og dåp).

I katolisismen derimot…
har Jomfru-Maria en særstilling. I ortodoks tro har hun kun helgen-status. I den katolske kirke har de kun en leder, paven. Dette er et autoritært styresett, hvor paven sitter til døden eller selv går av slik pave Benedikt 13 gjorde i 2013.

Vatikanet i Roma.
Vatikanet i Roma

Alle menn som bor sammen med Paven i Vatikanet, lever i absolutt sølibat. Julen feires 24-25. desember, og Jomfru-Maria har en heltestatus. I katolisismen utgår Den Hellige Ånd både i faderen og sønnen. Dette er forskjellig fra ortodoks tro. Denne forskjellen kalles skismaet som er grunnen til at de to retningene er skilt i dag.

Synet på Gud
Den katolske kirke ser på Paven som Guds stedfortreder på jorden, og kirken er et mellomledd mellom folket og Gud.

I den ortodokse kirke finner man ni patriarker i Konstantinopel (dagens Istanbul). Prestene kan være gift, men biskoper må være ugift. Ortodoksere mener Den Hellige Ånd utgår i faderen alene, noe som er essensielt. De feirer jul 6. januar. Det Ortodokse tro er mest utbredt i den østelige delen av Europa og Midtøsten (men det finnes flere ortodokse bispeseter og kirker i Vest-Europa og Amerika).

I den Ortodokse kirken – som forøvrig kalles messe – er det kun korsang som er tolerert. En viktig forskjell fra Katolisisme er at istedenfor et overhode (Paven), har Den ortodoske kirke 9+ patriarker verden rundt (som nevnt ovenfor).

Ikoner
Ikoner er viktig i den ortodokse tro. Ikon menes med bilde, men er også mye mer enn bare et bilde. Den ortodokse kirke lærer at ikonet er fylt med guddommelig energi, en hellig forkynnelse i skjønnhet, form og farge. Motivene er hellige personer og helgener. Bildene skal ikke bare gjengi personene, men også vise noe av det guddommelige og hellige ved dem. Menneskene som er avbildet, skal minne troende på å gjøre gode gjerninger. Ikonene er som regel malt med gull bakgrunn. Gull er er Guds farge, og et symbol på ære, guddommelighet, makt og herlighet. Dåp og nattverd anses som de viktigste sakramentene.

Den ortodokse kirke har utspilt et mer passivt/fraværende spill i politikken. Men her er paven helt annerledes! Et raskt Google-søk viser en svært politisk pave: se selv her  (i søkefeltet skiver du «Paven».)

Oppsummering:

forskjeller og likheter mellom katolikk og ortodoks