Forskjeller og likheter mellom ortodoks jødedom og reformjødedom

Forfatter: Ingrid Wærnes Minde

Forskjeller og likheter mellom ortodoks jødedom og reformjødedom

Jødedommen er den eldste av de tre monoteistiske religionene, og den oppsto i Midtøsten tidlig i det andre århundret før vår tidsregning. Felles for alle jøder er troen på en allmektig Gud, og hans forhold til menneskene. Jødedommen har ingen religiøse dogmer og heller ingen enhetlige trosbekjennelser som alle jøder må tilslutte seg til, og ulike tolkninger og forståelser har lagt grunnlaget for mange forskjellige retninger innenfor jødedommen.

To av disse retningene er ortodoks jødedom og reformjødedom. Begrepet ortodoks betyr rettroende, og i jødedommen ble det først tatt i bruk og omtalte jøder som stilte seg kritiske til de nye tankene som preget Europa på 1700-tallet under Opplysningstiden. Felles for alle ortodokse jøder er at de mener at Toraen er guddommelig og at lovene skal bli fulgt. Reformjødedom er et produkt av Opplysningstiden ideer om frihet, brorskap og likhet, og reformjødene var av den oppfatning at de religiøse pliktene var en personlig sak, og at jødene kan følge dem slik det selv passer dem.

Religiøs praksis og trosoppfatning

Ortodoks jødedom er egentlig en moderne betegnelse på former for jødedommen som ligger nærmest den tradisjonelle rabbinske jødedommen. Den ortodokse jødedommen oppsto etter at romerne ødela tempelet i Jerusalem i år 70, og var nærmest den eneste retningen innenfor jødedommen frem til Opplysningstiden.

De ortodokse jødene tror at både den muntlige og skriftlige Toraen (lære) er guddommelig, og at alle jøder er forpliktet til å følge den religiøse loven, halakha. Religion tilhører ikke kun privatlivets sfære, og ortodokse jøder står ikke fritt til å velge hvilke regler de vil praktisere og hvordan de vil praktisere dem. Opprettholdelsen og gjennomføringene av de religiøse praksisene og lovene er helt sentralt i forholdet mellom Gud og mennesket. Talamud som er jødenes viktigste samling av hellige tekster, blir av ortodokse jøder sett på som autoritativ. De avgjørelsene som jødene finner i Talamud skal veilede dem og legger grunnlaget for hvordan de skal forholde seg til problemstillinger, nyvinninger og andre oppfinnelser.

Gudstjenesten er viktig i den ortodokse jødedommen, og den foregår på hebraisk og uten musikk. Menn og kvinner må også være adskilte, og det er kun menn som har lov til å delta aktivt i gudstjenesten. Det er rabbineren som holder prekene under Gudstjenesten, og det er synagogen som er samlingsstedet for jødene.

Reformjødedommen er en av de nyeste retningene innenfor jødedommen, men den har gått gjennom mange endringer siden den oppsto etter Opplysningstiden. I den reformerte jødedommen er Tanakh (bibelen) som danner grunnlaget for læresetninger og tradisjoner. Tanakh er helt avgjørende i både ortodoks – og reformjødedommen, men i den reformerte jødedommen blir ikke Talamud ansett som bindende, men den blir allikevel æret som en essensiell del av jødisk litteratur.

Jødene som tilhører reformjødedommen står også friere i valget om hvordan halakha skal følges ved tanke på religiøse plikter, eller om man ønsker å følge den. Noen reformerte jøder velger å følge halakha strengt, mens andre velger og lå være å gjøre det.

Det eneste som anses som absolutt bindende for alle jøder, uansett trosretning, er jødedommens moralske og etiske bud, spesielt budene om nestekjærlighet, veldedighet og sosial rettferdighet.

Kvinners rolle

I den ortodokse – og reformjødedommen har kvinner en ulik rolle blant annet når det kommer til å praktisere religionen. I ortodoks jødedom kan ikke kvinner delta aktivt i gudstjenesten, og det kan ikke være rabbinere eller kantorer. Slike religiøse stillinger er kun forbeholdt menn, men kvinner kan ha administrative roller, de kan drive med undervisning og de kan inneha andre sosiale oppgaver. Stadig flere kvinnelige, ortodokse jøder studerer jødiske skrifter.

I reformjødedommen blir full likestilling mellom kjønnene praktisert, og dette er i tråd med friheten som reformjødene legger stor vekt på. Her kan kvinner være rabbinere, og generelt ha en aktiv rolle når det kommer til å praktisere religionen. Homofile og lesbiske kan også gifte seg, og være rabbinere. Dette er en av grunnene til at reformjødedommen oppfattes som mer i samsvar med resten av det moderne samfunnet.

Kilder:

Saers, Clemens, Kommuneforlaget og Zakariassen, Eivind Sehested (2018). Jødedom- retninger. Hentet fra: https://ndla.no/nb/node/190351?fag=185100

Groth, Bente (2019). Ortodoks jødedom. Hentet fra: https://snl.no/ortodoks_j%C3%B8dedom

Groth, Bente (2018). Reformjødedom. Hentet fra: https://snl.no/reformj%C3%B8dedom