Forskjeller og likheter mellom kristendommen og jødedommen

Forfatter: Ingrid Wærnes Minde

Forskjeller og likheter mellom kristendommen og jødedommen

Jødedommen har sitt opphav og utspring fra Midtøsten, og er en av de eldste regionene vi har i dag. Ifølge tekstene i Den hebraiske bibel, kalt Tanakh, begynte jødenes historie med at Gud valgte ut Abraham, og at Gud og Abrahams etterkommere inngikk en pakt. Religionens lover og leveregler ble ifølge Mosebøkenes tekster åpenbart til Moses, og det er han som har skrevet dem ned for ettertiden. Jødedommen blir derfor sett på som en åpenbaringsreligion (at den troende får en meddelelse fra Gud).

Kristendommen som religion sprang ut fra jødedommen, og har sitt opphav i områder rundt dagens Israel. Ifølge historikere oppsto kristendommen blant en jødisk sekt i år 30. Det er troen på Jesus Kristus som er sentralt. I dag er kristendommen, i likhet med jødedommen, en av verdens største religioner.

Gud, Abraham og Messias rolle

Både jødedommen og kristendommen er monoteistiske religioner. Det betyr at de kun tror på en verdensskaper. I begge religionene er forholdet mellom menneskene og Gud et helt sentralt prinsipp, og grunnlaget for religionene finner vi i hellige skrifter. I jødedommen er det den hebraiske Bibelen som inneholder de hellige skriftene, og i kristendommen er det Bibelen som inneholder Guds ord. Når det kommer til den kristne Bibelen skiller vi mellom Det gamle og Det nye testamentet. Jøder og kristne har Det gamle testamentet til felles. Det er Det nye testamentet som skiller kristendommen fra jødedommen.

Det nye testamentet inneholder beretninger og fortellinger om Jesus liv og lære. Ifølge kristne er det Jesus fra Nasaret, Guds sønn som er Messias. De kristne tror at Gud gjenskapte seg som menneske i Jesus og at han ved å bli hengt på korset befridde skaperverket for ondskapen som menneskene hadde påført verden gjennom syndefallet. Jesus knyttet verden sammen med Guds himmelrike. I kristendommen snakker man derfor om en treenig Gud. Gud er Faderen, Jesus Kristus og Den hellige ånd.

Jøder tror ikke på en treenig Gud. Det helt sentrale i jødedommen er at Gud kun er én guddom. Jødene er heller ikke enige med de kristne i at det var Jesus fra Nasaret som var Messias, de tror ikke at Messias har kommet enda. I jødedommen venter de på at Gud skal sende ned en frelser, men de vet ikke hva eller hvem Messias vil være. Messias-skikkelsen har fått ulik betydning opp gjennom historien i ulike jødiske trosretninger, men de er alle enige om at frelseren vil være noe eller noen helt spesiell som vil befri det jødiske folket fra undertrykkelse. I senere jødisk tradisjon blir også Messias knyttet til et løfte som Gud ga kong David om at kongens etterkommere skulle få være konger i Israel til evig tid.

Kristendommen og jødedommen regnes som en abrahamittisk religion. I åndelig forstand sees disse religionene på som etterkommere av Abraham. Abraham skal ha vært den aller første som bare anerkjente en Gud. Han er derfor den eldste av de bibelske stamfedrene og ifølge første Mosebok stamfar til flere folkeslag. Hos jødene hylles Abraham for å være det jødiske folkets stamfar, og for pakten han inngikk med Gud. I kristendommen er Abraham det perfekte eksemplet på et rettroende menneske, og kristne anser seg for å være de rette etterkommerne av Abraham.

Sosial organisering

I jødedommen er det synagogen som er et felles møtepunkt, og stedet der jødene samles til bønn, gudstjenester og studier. I kristendommen er det kirken som er et viktig samlingssted. Det er prestene som formidler bibelens innhold. Kirkens oppbygging og rolle har ulik betydning i de forskjellige kristne trosretningene. I jødedommen mistet prestene sin rolle i år 70 da templet ble ødelagt. I dag er det kun noen få som mener å være tilknyttet de gamle prestefamiliene. Istedenfor er det en rabbiner, en jødisk lærer, som tradisjonelt holder en preken ved store gudstjenester.

Ritualer og høytider

Ritualer og høytider spiller en viktig rolle i begge religionene. I kristendommen er det gudstjenesten som står i sentrum av det rituelle liv. Her formidles det kristne budskapet. De viktigste kristne ritualene kalles sakramenter. I katolisismen er det syv sakramenter, men i protestantismen mente de at det kun var dåpen og nattverd som hadde grunnlag i Bibelen.

I jødedommen blir ritualene delt i to; de som følger årets gang og de som følger livets gang. Høytider er de som følger årets gang, mens viktige overganger i et menneskets liv feires av ritualer som følger livets gang. Den jødiske Bar mitzva (budets sønn) eller Bat mitzva (budets datter) har mye til felles med den kristne konfirmasjonen. Begge feires i ungdomsårene og med en stor familiefest. I den kristne konfirmasjonen skal konfirmantene bekrefte trosbekjennelsen, mens i den jødiske bar mitzva må han forplikte seg til å ta en aktiv del i det religiøse liv. For jentene er det en markering om at hun er etisk ansvarlig.

Bønn er et viktig ritual i både kristendommen og jødedommen. Bønn er den viktigste måten de troende kan kommunisere med Gud på, men i jødedommen skal jødiske menn be tre ganger om dagen og dekke til hodet som symbol på rett sinnelag.

Høytidene er forskjellige i jødedommen og kristendommen. I kristendommen følger man kirkeåret hvor feiring av høytidene faller inn under et kirkeår. Jul, påske og pinse er de viktigste høytidene. Julen feires til minne om Kristi fødsel, i påsken feires budskapet om Jesus død og oppstandelse og pinsen feires til minne om Den hellige ånds komme og kirkens grunnleggelse.

Påsken er også en høytid i jødedommen, men den skiller seg ut fra den kristne påsken. Påskefeiringen kalles pesach, og feires til minne om utferden fra Egypt. Andre viktige høytider er Nyttårsfesten, Forsoningsdagen, Shavuot og Løvhyttefesten. I kristendommen er de fleste høytidene knyttet opp til Jesus, men i jødedommen er de ulike høytidene til ære og minne for verdens skapelse, forsoning med venner, familie og Gud, Moses og takknemlighet for jordens rikdommer.

Kilder:

Religioner (2017) Kristendommen – en oversikt. Hentet fra:https://religioner.no/laeringsressurser/fagartikler/kristendommen-en-oversikt/#religious

Religioner (2017). Jødedommen – en oversikt. Hentet fra: https://religioner.no/laeringsressurser/fagartikler/jodedommen-fagartikler/jodedommen-en-oversikt/#sosial

Elstad, Hallgeir & Rasmussen, Tarald (2018). Kristendom. Hentet fra:https://snl.no/kristendom

Groth, Bente (2018). Jødedom. Hentet fra:https://snl.no/j%C3%B8dedom

Groth, Bente (2018). Messias – i jødedommen. Hentet fra: https://snl.no/Messias_-_i_j%C3%B8dedommen

Saers, Clemens & Zakariassen, Eivind Sehested (2018). Jødedom – høytider og helligdager. Hentet fra: https://ndla.no/nb/node/190844?fag=185100