Forskjeller og likheter mellom katolisisme og protestantisme

Forfatter: Ingrid Wærnes Minde 

Forskjeller og likheter mellom katolisisme og protestantisme

Katolisisme er en egen trosretning innenfor kristendommen som har sitt anker i Den katolske kirke. Retningen oppsto i år 1054 etter delingen av kristendommen i den ortodokse og latinske kirke (dette blir kalt det store skisma). Katolisismen har sitt sentrum i Vatikanstaten i Roma, og det er paven som er den øverste lederen. Protestantismen oppsto som en egen trosretning innenfor kristendommen på 1500-tallet, og den var på mange måter en reaksjon mot katolisismen. Martin Luther regnes som en av grunnleggerne, og han var av den oppfatning at katolisismen hadde fjernet seg fra de kristne grunnverdiene som sto skrevet i Bibelen. Protestantismen spredde seg i det meste av Nord-Europa i løpet av de neste 50 årene, og splittelsen fra katolisismen blir kalt reformasjonen.

Kirkens rolle

Den største og viktigste forskjellen mellom katolisisme og protestantisme er at protestantismen avviser tankene om at kirken er et mellomledd mellom Gud og menneskene. I stedet for trodde de at menneskene hadde en direkte tilknytting til den allmektige Herren. Den protestantiske kirken er også underlagt staten. Katolisismen har en mer hierarkisk oppbygning med paven på toppen (som er Herrens stedfortreder) og kirken som har ansvaret for katolikkenes vei mot frelse. Tilhengerne av protestantismen mente at kirken ikke kunne garantere de troendes frelse, men at kun den enkelte kunne frelse seg fra arvesynden gjennom sin tro og tillit på Gud.

Martin Luther sine 95 teser (som han spikret på kirkedøren i 1517) var en kritikk mot en utbredt praksis hvor Den katolske kirke solgte avlater (tilgivelse). For en viss sum kunne man kjøpe seg tilgivelse for sine egne eller andre familiemedlemmers synder. Til gjengjeld ble man garantert frelse i det neste liv, eller i det minste kortere tid i skjærsilden. Denne praksisen sto sterkt imot protestantismens tro på det enkelte menneskes ansvar for sin egen tro og tilnærming til Gud samt kirkens hierarkiske oppbygging. Det er denne kritikken mot avlatene som regnes som starten på reformasjonen.

I Den katolske kirke ble Guds ord og Bibelens innhold formidlet på latinsk. Et annet skillepunkt mellom katolisisme og protestantisme er at i katolisismen er det prestene og kirken som har hovedansvaret for å spre Guds ord. I protestantismen ønsket man at alle skulle ha tilgang og selv forstå Guds ord og Bibelens innhold. Derfor ble Bibelen oversatt til en rekke ulike språk.

Selv om kirkens rolle fikk en helt annen betydning innenfor protestantismen, har kirken forblitt et viktig møtepunkt hvor mennesker med felles tro kan møtes for å få forskyndt Gud sine ord og budskap. Protestantismen beholdt også mange av katolisismens sakramenter. Dåpen markerer barnets begynnelse på det kristne liv, og det er gjennom dåpen at barnet får ta del i Guds kjærlighet. I Nattverden er Kristus tilstede i brødet og vinen, og derfor blir den enkelte gitt syndenes forlatelse og Guds kjærlighet. Gudstjenestene blir sett på som en gjenforening og inneholder salmer, bønn og forkynnelse. Prekenen er det helt essensielle i en gudstjeneste, og den er prestens tolkning av Bibelens ord til menigheten.

Katolisismen og protestantismen deler også en felles kristen troslære når det gjelder synet på Gud, Guds sønn Jesus og Den hellige ånd. Det er Bibelen som er grunnlaget for hele kristendommen.

Feiring av høytider og helgeners betydning

Katolisismen og protestantismen feirer en del felles høytider som, for eksempel, påske og jul, men i katolisismen finnes det langt flere høytider og feiringer. En viktig årsak til dette er at ikoner og helgener spiller en sterkere rolle i katolisismen enn i protestantismen. I katolisismen er det vanlig at man både ber til og feirer helgener, men i protestantismen mener man at dyrking av helgener er en kirkelig tradisjon, og derfor er ikke helgener essensielle i forhold til religionen.

Jomfru Maria, moren til Jesus Kristus, er en helgen som er sentral i begge trosretningene, men i katolisismen står hun i en særstilling. For katolikker utgjør helgener kanaler for mirakler, og de kan hjelpe de troende med å komme nærmere Gud. Her er Jomfru Maria et forbilde, og hun er den viktigste formidleren mellom Jesus og de troende. Jomfru Maria sin særstilling i katolisismen skyldes også at katolikkene tror at hun ble tatt direkte opp til himmelen etter sin død, for å kunne være med sin sønn til evig tid. For katolikkene er dette et bevis for at også vanlige mennesker kan få adgang til himmelriket. I katolisismen blir Jomfru Maria feiret den 15. august, dagen da hun reiste til himmelen.

Både høytidene påske og jul feires ut fra felles grunnlag om Jesus fødsel (julaften) og Jesus korsfestelse, oppstandelse og reise til himmelen (påsken). Katolisismen og protestantismen praktiserte faste i tiden før påske, men i dag er ikke det lenger like vanlig i protestantismen. Begge trosretningene følger et kirkeår som er knyttet til de viktigste hendelsene i Kristus liv. Det er Det nye testamentet som er utgangspunktet for kirkeåret og som la grunnlaget for når høytidene skulle feires.

Oppsummering

Den viktigste og største likheten mellom katolisisme og protestantisme er at de bygger sine trosretninger på den kristne troslære hvor Bibelen er grunnlaget for selve religionen. Det er troen på Gud, Guds sønn Jesus og Den hellige ånd som er det helt sentrale, og det er evig frelse som er målet for alle kristne.

Forskjellen ligger først og fremst i synet på kirkens rolle og autoritet. I katolisismen er kirken et mellomledd mellom Gud og menneskene, men i protestantismen har menneskene en direkte tilknytning til Gud, og deres frelse er ikke avhengig av kirken.

Kilder:

Stensvold, Anne (2017). Katolisisme. Hentet fra: https://snl.no/katolisisme

Kværne, Per & Rasmussen, Tarald (2018). Protestantisme.Hentet fra: https://snl.no/protestantisme

Historienet (2018). Hva er forskjellen på protestanter og katolikker? Hentet fra: https://historienet.no/samfunn/religionshistorie/hva-er-forskjellen-pa-protestanter-og-katolikker

Kristendommen (2015). Forskjeller mellom katolsk og protestantisk tro. Hentet fra: https://www.kristendommen.no/forskjellen-mellom-katolsk-og-protestantisk-tro/