Drøftingsoppgave om telepati – psykologi

DRØFTINGSOPPGAVE: TELEPATI –  PSYKOLOGI

I denne oppgaven skal jeg ta for meg telepati og klarsynhet betyr. Jeg skal presentere hvert av temaene fra et objektivt syn, deretter drøfte og til slutt komme med en konklusjon. Klarsynthet, og telepati er to fenomener som tilhører kategorien parapsykologi. Det er få eller ingen studier/ forskninger som har blitt bevist at disse fenomene faktisk eksisterer. Det skaper mye uenighet og spørsmål om hvor vitenskapelige disse funnene faktisk er.

 

Vi kan definere ordet objektiv som upartisk og saklig. Når man er objektiv prøver man å være nøytral og fordomsfri, samtidig som man er interessert i å høre flere sider av en sak. Du skal ikke prøve å overbevise noen til å tro på ditt standpunkt, man skal presentere fakta. I denne sammenhengen bruker vi objektivitet fordi det er viktig at vi skiller mellom teori og empiri.

 

Telepati eller fjernføring som det også kalles det når en person mottar tanker, uttrykk og/eller impulser fra et annet menneske. Fredrik Myers som var en av de fremste pionèrene i SPR, innførte dette begrepet i 1882.

 

«Telepati innebærer en sender og en mottaker. Det blir ikke sendt helt presise tanker og bilder, men heller sanseinntrykk, og følelser.» Opp igjennom årene har det vært tilfeller der personer med særlige telepatiske evner har hatt en større treffsikkerhet med gjetting av farge på kortstokk, enn statistikk. Om telepati hvorvidt eksisterer er uoppklart. Det har blitt forsket på i mange år, men det har ikke kommet frem noen endelige svar.

 

Klarsyn blir definert i artikkelen som «korrekt og direkte informasjon om ting, steder og hendelser i den ytre virkeligheten»

I artikkelen henviser de ikke til noen konkrete fagpersoner eller kilder som beviser at klarsyn kan faktisk gi direkte informasjon om hendelser, ting og steder. Derfor er det vanskelig å finne ut om deres informasjon er basert på virkelige hendelser, eller bare er funnet opp.

 

Om klarsynthet og telepati faktisk kan gi oss noen direkte informasjon eller uttrykk gjennom andre sanser enn det mennesker er kjent for å ha, er vanskelig å bevise. Det er fordi mange av deres gjentatte forsøk ikke har hatt samme resultat.

 

Som nevnt tidligere er parapsykologiens fenomener mye debattert. Det oppstår ofte uenigheter i hva som er sannhet og myte. Dette igjen fører til mange spørsmål. Hvor går grensen til vitenskapen? Er det kun vitenskapens beviste teorier som kan bli betegnet som rasjonelt? Det som ikke har blitt vitenskapelig bevist, er det irrasjonelt?

 

Vitenskap kan defineres som objektiv kunnskap. For at teorier eller kunnskap skal regnes som vitenskap må det kunne etterprøves i ettertid for å kunne vite at resultatene er det samme. I mange av forsøkene av parapsykologi har det ikke vært mulig å gjenta forsøket med samme resultat under kontrollert omgivelser. «Da det heller ikke finnes bevis regnes ikke parapsykologi som vitenskapelig bevis.» Mange akademikere, blant annet John Einbu påpeker at de fleste rapportene blir fremstilt i et gunstig lys, slik at innvendinger blir mest mulig visket bort.

 

Men hva med Darwin, Newton og Einstein? Fellestrekkene med disse menneskene var at de hadde mange teorier som ble kritisert av flertallet av mennesker. Ingen trodde deres teorier var objektive, de fleste trodde de snakket vrøvl. Men de kom med nyoppdagelser som ingen andre mennesker hadde tenkt på før. Deres teorier har bidratt med å forbedre vår forståelse om hvordan og hvorfor verden er som den er. Akkurat som overnaturlige fenomener finnes det ikke konkrete bevis, men har vitenskapen egentlig bevis for at ikke finnes noe mer mellom himmel og jord?

 

Et amerikansk forskningsprosjekt kalt ¨The Stargate Project¨ som forsket på overnaturlige fenomen ble beskrevet som: «Information provided by the program was vague, included irrelevant and erroneous data, and there was reason to suspect that its project managers had changed the reports so they would fit background cues». Denne wikipedia siden argumenterer for at forsøksprosjektet ikke har bevis for at deres teorier stemmer.

 

På en annen nettside om samme forskningsprosjektet skriver de «Nylige eksperimenter innen klarsyn og andre studier innen parapsykologi, kan tyde på at det finnes en forbindelse mellom en bevissthet og en annen, og mellom bevissthet og materie» Denne siden er overbevist om forsøksresultatet er korrekt, og at de har bevis gjennom hundrevis av forsøk. Det er vanskelig å tolke siden som objektiv fordi den har ingen konkrete kilder, eller fagpersoner å henvise til. De skriver selv «Som vi vet i all mental trening så må du mene det for at det skal ha noe effekt.» Samtidig skriver de selv at man må faktisk tro på mental trening for at det skal ha noe virkning. Når de skriver på denne måten virker det heller overbevisende enn objektivt. Hvilen kilde skal man stole på?

 

Hvilken kilde man skal forholde seg til, og stole på er vanskelig. Dette er avhengig av hvilken holdning man har til parapsykologien og vitenskapen. En akademisk vitenskaper vil holde seg til wikipedia siden som motbeviser forsøket, mens en tilhenger vil heller si at forsøksresultatetene er korrekte og at det faktisk finnes bevis for klarsynhet og telepati. Det er lett å bli overbevist å tro at den ene saken er virkelighetsoppfatningen, men det er ikke nødvendigvis det som er sannheten. I debattene om hva som er vitenskapelig og ikke, er det viktig å ha en fordomsfri, men et kritisk og objektivt syn.