Hvordan forstå algebra?

Forfatter: Aksa Imran 

Algebra er et stort tema i matematikk. Det omhandler regning av bokstavuttrykk og likninger, samt å sette prøve på svaret. Algebra er et stort tema i matematikk. Det omhandler regning av bokstavuttrykk og likninger, samt å sette prøve på svaret. Bokstavregning kan virke vanskelig så lenge vi ikke forstår hvorfor vi benytter oss av bokstaver. Bokstavene representerer egentlig bare ukjente tall. For å kunne regne algebra finnes det en regnerekkefølge som sier at først må vi løse opp parenteser, deretter regne potenser, så utføre multiplikasjon og divisjon, og til slutt utføre addisjon og subtraksjon.

Innenfor matematikk finnes det flere hovedgrener. En av disse hovedgrenene er algebra. Innenfor algebra finnes det flere undergrener. En av disse undergrenene er elementær algebra.

Elementær algebra, ofte bare kalt algebra, bruker vi for å regne bokstavuttrykk og likninger. Algebra er matematikk med variabler. Variabler er bokstaver med ukjente tallverdier. Alle bokstavene i alfabetet kan brukes som variabler, men som oftest bruker vi A og B eller X og Y.

Like variabler i et regnestykke har konstante tallverdier.

Algebraiske regnestykker består av ledd. Ulike ledd skilles ved plusstegn og minustegn

Når vi flytter ledd over likhetstegnet, skifter leddene automatisk fortegn.

Vi dropper multiplikasjonstegnet i algebra så lenge vi har variabel multiplisert med variabel, eller variabel multiplisert med tallverdi.

I algebraiske bokstavuttrykk er vi ute etter å forenkle et komplisert regnestykke. Vi bruker matematiske triks for å skrive det samme uttrykket på enklest mulig måte. Variablene forblir variabler. Deres eksakte tallverdi regnes ikke ut.

I algebraiske likninger er vi ute etter å løse likninger. Det gjør vi ved å finne eksakte tallverdier for variablene. Vi konkluderer med å sette prøve på svaret for å dobbeltsjekke om likningens løsning er mulig. Det vi sjekker er at likningens høyreside og venstreside er likeverdig.

Når vi løser algebraiske regnestykker er det en regnerekkefølge vi følger:
1) Parentes
2) Potens
3) Multiplikasjon og divisjon
4) Addisjon og subtraksjon

Når vi skal løse parenteser er det fortegnet foran parentesen som avgjør fortegn på leddene inne i parentesen. Dersom det er et minusfortegn foran parentesen må vi skifte fortegn på alle leddene inne i parentesen. Dersom det er et plussfortegn foran parentesen så forblir opprinnelig fortegn.
Potenser er en måte å håndtere små og store tall på. Potenser består av grunntall og eksponenter. Regneregler for potenser er et eget tema innenfor matematikk.

Slike algebraiske eksempler er veldig abstrakte. Det er vanskelig å vite hva variablene representerer. Det vil hjelpe på forståelsen å lage våre egne, veldig enkle, algebraiske bokstavuttrykk og likninger, og regne på disse.

Et eksempel på et selvlagd algebraisk bokstavuttrykk:
a) Vi ønsker å vite hvor mange bananer Julius spiser i løpet av en gitt uke.
Vi velger å bruke variabelen b for 1 banan.

1 banan + 2 bananer + 0,5 bananer + 1 banan + 1,5 bananer
1 ∙ 1 banan + 2 ∙ 1 banan + 0,5 ∙ 1 banan + 1 ∙ 1 banan + 1,5 ∙ 1 banan
1 ∙ b + 2 ∙ b + 0,5 ∙ b + 1 ∙ b + 1,5 ∙ b
1b + 2b + 0,5b + 1b + 1,5b
6b = 6 ∙ b = 6 ∙ 1 banan = 6 bananer
Vi vet nå at Julius har spist 6 bananer i løpet av denne uken.

Et eksempel på en selvlagd algebraisk likning:
b) Vi skal lage eplekake og trenger 10 epler. I kjøleskapet ligger det kun 3 epler. Hvor mange epler må kjøpes fra matbutikken?
Vi velger å bruke variabelen y for antall epler som mangler. Vi har 3 epler, men det trengs 10 epler.
3 epler + y epler = 10 epler
3 + y = 10
y = 10 − 3
y = 7 = 7 epler som mangler
Vi vet nå at det mangler 7 epler for å kunne lage eplekake.

Algebra er egentlig ikke så ubegripelig som det kan virke som i begynnelsen. Det kan være vanskelig å forstå hvorfor alfabetet trekkes inn i matematikken, men det er kun for å representere noe ukjent.

Hvordan regne prosent?

Forfatter: Aksa Imran 

Prosent er en vesentlig del av matematikken. Når vi regner prosent bruker vi en felles formel for å regne på endring, prosentverdi eller opprinnelig verdi, avhengig av hvilke opplysninger vi har fra før, og hva som blir etterspurt. Vekstfaktor er en prosentvis endring hvor vi ser på økning eller nedgang av en verdi.

Prosent betyr hundredel. Symbolet for prosent er %. 1 % er en hundredel av en gitt mengde (referanseverdi). Den gitte mengden tilsvarer 100 %. Et eksempel kan være en pizza som er delt i 8 pizzastykker. Hele pizzaen tilsvarer 100 %, mens ett pizzastykke tilsvarer 1/8 * 100% = 12,5 %.

Brøk og desimaltall kan omgjøres til prosent ved å multiplisere med 100%.

For å regne med prosent omgjør vi fra prosentverdi til prosentfaktor.

I andre tilfeller har vi prosentfaktoren, og vi ønsker å finne prosentverdien.

Når prosentverdien er ukjent bruker vi denne formelen: Prosentverdi = prosentfaktor * 100 %. Et eksempel kan være å finne prosentverdien til prosentfaktoren 0,25. Prosentverdi = prosentfaktor * 100 % = 0,25 * 100 % = 25 %. Det betyr at prosentverdien er 25 %.

Prosenter vil som oftest angis i intervaller fra 0% til 100%. Det finnes tilfeller hvor vi ser på prosenter utenfor dette intervallet. Et eksempel på prosent mindre enn 0% er; -50% av den gitte mengden 60 som gir verdien -30. Et eksempel på prosent større enn 100% er; 200% av den gitte mengden 60 som gir verdien 120.

Når vi utfører prosentregning ønsker vi å finne en verdi for endring, prosentverdi eller opprinnelig verdi.

Vekstfaktor brukes for å beregne startverdi eller sluttverdi. Startverdi er den gitte mengden (referanseverdien) før prosentvis endring. Når startverdi er ukjent bruker vi denne formelen; Startverdi = Sluttverdi delt på vekstfaktor. Sluttverdi er den verdien vi får etter at vi har tatt hensyn til prosentvis endring. Når sluttverdi er ukjent bruker vi denne formelen; Sluttverdi = startverdi * vekstfaktor.

Et eksempel på prosentvis økning kan være at verdien av en antikklokke øker med 20 %. Vi ønsker å beregne startverdien. Det vil være en økning på 20 % tatt fra en referanseverdi. Dersom startverdien er 1500 kr, vil antikklokkens sluttverdi bli 1800 kr.

Et eksempel på prosentvis nedgang kan være at verdifallet på en bil er 5 %. Vi ønsker å beregne startverdien. Det vil være en nedgang på 5 % tatt fra en referanseverdi. Dersom sluttverdien er 332.500 kr, vil bilens startverdi bli 350.000 kr.