Hva er trygderettsadvokat

Karriere som trygderettsadvokat

Trygderett er et fagområde i sterk vekst. Det kommer ikke bare av at det er flere og flere som blir trygdet. Det er nemlig et sterkt søkelys på rettsikkerhet for alle de som søker disse forskjellige ytelsene.

Det innebærer flere klagemuligheter og tilgang på rettshjelp i en rekke saker. Dermed blir det flere jobber til jurister i forvaltningen, og et behov for flere advokater som kan føre saker mot NAV.

Det er derfor ikke så dumt å spesialisere seg på trygderett allerede under utdanningen.

Dette kan du jobbe med som trygderettsadvokat eller trygdejurist

Trygderett er ikke et snevert fagfelt. Folketrygden omfatter en rekke forskjellige ytelser, og en stor del av landets befolkning er innom NAV en eller flere ganger i løpet av livsløpet.

Kompliserte regler og avanserte beregningsmetoder avstedkommer feil i saksbehandlingen, og mange klager.

Noe av det du jobber med kan være

 • Uføretrygd
 • AAP (arbeidsavklaringspenger)
 • Sykepenger
 • Dagpenger
 • Overgangsstønad
 • Hjelpestønad
 • Tilbakebetalingskrav
 • Sosial stønad

Som advokat representerer du klienten overfor NAV, sender klager til NAV Klageinstans og anker videre til Trygderetten. Avgjørelser i Trygderetten kan også bringes videre inn til Lagmannsretten.

Fri rettshjelp i trygdesaker

Man kunne kanskje bekymre seg over at personer med ytelser i NAV ikke har penger til å betale advokatsalærer, men her griper det offentlige inn.

Fri rettshjelp-ordningen dekker advokatutgifter i forbindelse med klager i trygdesaker.

Dette gjør også at advokattjenester blir enda mer etterspurt i slike saker. En spesialisering innen trygderett ser derfor ut til å være et godt valg.

Utdanning til trygderettsadvokat

Du starter med å søke deg inn på jusstudiet, også kalt studium i rettsvitenskap. Denne utdanning tilbys på universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø.

Studiet er i stor grad en juridisk allmennutdanning, men du vil ha mulighet til tidvis å fordype deg i trygderett som valgfag.

Et frivillig engasjement i et av studentrettshjelptiltakene kan også være gunstig for en framtidig trygderettsadvokat. Da får man ikke bare praktisk erfaring med trygderett, men også lære å møte mennesker i vanskelige livssituasjoner.

Du kan også kontakte et advokatfirma som driver med trygderettssaker og høre om de har en praksisplass til deg.

Den avsluttende masteroppgaven bør helst hente et emne fra trygderetten. Her er det veiledere som hjelper deg å velge tema, og som følger deg opp underveis.

Advokatbevilling og eget firma?

Du har imidlertid ikke rett til å kalle deg advokat selv om du har tatt mastergraden i jus. Først må du gjennomgå en praksis som advokatfullmektig eller politifullmektig i minst to år. Det forutsettes da at du også har noe prosedyre for retten i løpet av denne tiden.

Firmaer som Advokatfirmaet Teigstad i Oslo har jevnlig bruk for nye advokatfullmektiger.

Etter fullmektigperioden kan du ta advokatprøven, og få endelig bevilling. Og med bevilling kan du starte egen praksis, dersom du ønsker det.

Trygdejurist i forvaltningen

Det er også andre farbare veier for deg som har studert trygderett.

NAV og den øvrige forvaltningen har et skrikende behov for flere jurister. De må kvalitetssikre vedtakene, og selvfølgelig kommunisere med alle trygderettsadvokatene som til stadighet sender klager og anker.

Mange jurister ender også opp på ulike ledernivåer i organisasjonen.

Denne artikkelen er sponset

Hvordan bli personskadeadvokat

Karriere som personskadeadvokat

Personskadeerstatning er en spennende vei innen jussen. Rettsområdet ligger i grenseland mellom juss, medisin og økonomi.

Det er et stort behov for rettshjelp i et relativt kronglete regelverk. Spesielt personer med psykiske skader kan trenge hjelp på veien mot en rettmessig erstatning.

Personer som søker erstatning i slike saker vil samtidig ofte ha krav på dekning av advokatutgifter. Mange forsikringer dekker advokatbistand, og det kan søkes om dette når erstatningskravet skal behandles av Kontoret for voldsoffererstatning eller Norsk pasientskadeerstatning.

Hva du kan jobbe med som personskadeadvokat

De som har blitt påført en skade vil ha et krav på erstatning fra den ansvarlige. Kravet rettes i mange tilfeller mot forsikringsselskapet eller Kontoret for voldsoffererstatning. Som erstatningsadvokat så bistår du disse med å forhandle med forsikringsselskaper eller fremme søknader opp mot offentlige erstatningsmyndigheter.

Det er verdt å nevne at psykiske skader er likestilt med fysiske skader i denne sammenheng. Dersom du blir ufør etter å ha blitt påført et posttraumatisk stressyndrom (PTSD) kan du kreve erstatning for tapt arbeidsfortjeneste resten av yrkeslivet.

Saksområdene du vil jobbe med er i hovedsak:

 • Voldsoffererstatning
 • Yrkesskader
 • Trafikkskader
 • Pasientskader

I tillegg jobber mange personskadeadvokater samtidig som oppnevnte bistandsadvokater i straffesaker.

For deg som har gode empatiske evner i tillegg til interesse for juridisk teori kan dette være noe i nærheten av drømmejobben!

Hvordan utdanne seg som personskadeadvokat

Du startet selvfølgelig med å søke deg inn på rettsstudiet. De store universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø har opptak hvert år. Det er også mulig å ta de innledende emnene på høyskoler rundt omkring i landet. Sjekk mulighetene i ditt nærområde.

Du stifter kjennskap med erstatningsretten det første året på studiet. Dersom du føler dette kan være for deg, bør du allerede da sikte deg inn på å jobbe med personskader. Nyttige valgfrie emner du kan ta i tillegg til erstatningsrett er helserett, forsikringsrett og trygderett.

Når du nærmer deg slutten av masterstudiet bør du skrive en mastergradsavhandling knyttet til personskadeerstatninger. Det er veiledere på universitetene som kan hjelpe deg med å finne et passende emne.

Det er også svært nyttig med relevant praksis samtidig som du studerer. Det er flere advokatfirmaer med spesialisering på personskader som bruker studenter som ekstrahjelp.

Det er også studentrettshjelpstiltak tilknyttet universitetene som lar studentene få god innsikt i hvordan arbeidslivet til en advokat vil arte seg. Det kan komme til nytte når du senere skal søke jobb som personskadeadvokat.

Veien mot advokatbevilling

Du får ikke bevilling som personskadeadvokat sammen med eksamenspapirene fra jusstudiet, men du er på god vei.

Bevillingen krever at du først gjennomfører to år som advokatfullmektig. Det er viktig at du får anledning til å prosedere i retten i løpet av fullmektigperioden.

Med et eget advokatkurs i tillegg, vil du ha det du trenger for å søke om advokatbevilling.

Karrieremulighetene for personskadeadvokater

En spissing av dine juridiske ferdigheter akkurat mot personskader vil gi et rikt utbud av jobbmuligheter i både advokatselskaper, innenfor offentlig forvaltning og ikke minst i forsikringsselskapene.

Lønnsnivået for advokater må også kunne kalles tilfredsstillende. I henhold til en undersøkelse fra Advokatforeningen ligger snittlønnen på over en million kroner i året.

Artikkelen inneholder sponsede linker

Hvordan bli eiendomsadvokat

Karriere som eiendomsadvokat

Du som studerer eller har planer om å studere juss: Har du vurdert en karriere som eiendomsadvokat?

Det er mulighet for mange arbeidsoppdrag, varierte arbeidsoppgaver og prosedyre i retten. Det er også generelt gode lønnsbetingelser for en eiendomsadvokat.

En av grunnene til det gode arbeidsmarkedet for spesielt eiendomsadvokatene er at det er flere forsikringsordninger som gir rett til advokathjelp i saker om eiendomsrett. Både en innboforsikring og en boligselgerforsikring (tidligere eierskifteforsikring) dekker rettshjelp i et visst omfang.

Det gjør at terskelen for å søke advokathjelp blir lavere i slike saker.

Hvor kan man jobbe som eiendomsadvokat?

De aller fleste av de store advokatfirmaene har egne spesialister på eiendomsrett, eller hele avdelinger som jobber på dette området.

Dertil er det mindre advokatfirmaer som fortrinnsvis jobber akkurat med eiendomsrett.

Store bedrifter og kommuner har også sine eiendomsavdelinger. Her kan man som fersk jurist komme inn og opparbeide verdifull erfaring for en senere karriere som eiendomsjurist.

Store selskaper hyrer ofte inn sine egne eiendomsadvokater.

Saker du jobber med som eiendomsadvokat

Eiendomsretten omfatter er bredt spekter av problemstillinger. Det går fra forhold mellom privatpersoner som skal løses på en rimelig måte til komplekse saker innen bygg og entreprise.

Mange av sakene gir også rikelig adgang til prosedyre i retten.

Dette er noe av det du kan jobbe med:

 • Husleieforhold
 • Nabotvister
 • Saker etter avhendingsloven
 • Mangler ved håndverkertjenester
 • Bygg- og anleggskontrakter
 • Ekspropriasjon
 • Entreprise

Du kan også ha hele landet som nedslagsfelt ettersom de fleste sakene kan løses via virtuell kommunikasjon og korrespondanse.

Slik blir du eiendomsadvokat

Du har noen rike og innholdsrike år foran deg dersom du sikter deg inn på å bli eiendomsadvokat. Stien du må følge går fra rettsstudiet og masteravhandling til advokatfullmektigpraksis og endelig advokatbevilling.

Studiet i rettsvitenskap

Du startet selvfølgelig med å søke deg inn på rettsstudiet. Både Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø tilbyr mastergrad i rettsvitenskap.

Du kan også først ta en bachelor i rettsvitenskap på Høgskolen i Agder eller Høgskolen i Lillehammer. Etter det kan du søke deg inn på masterstudiet på et av de store universitetene.

Studiet er en juridisk allmennutdannelse, men du vil komme inn på eiendomsrettslige problemer gjennom hele studiet.

Allerede det første året lærer du om fast eiendoms rettsforhold.

Mot slutten av studiet får du anledning til å spesialisere deg. Valgfaget bygge- og entrepriserett er særlig egnet hvis du ønsker å stake ut en karriere som eiendomsadvokat.

Masteravhandling og relevante deltidsjobber

Du bør også velge å skrive en masteravhandling med tilknytning til emnet. Universitet bidrar med hjelp til å velge et passende tema og gir veiledning underveis. Dette tar seg godt ut dersom du senere søker stilling innen eiendomsrett.

I tillegg bør du om mulig prøve å få litt relevant arbeidserfaring i løpet av studiet. Du kan for eksempel søke om deltidsjobb eller en traineestilling i eiendomsavdelingen i et advokatfirma. Aktivitet i studentenes rettshjelpsorganisasjoner som Juss-buss kan også gi verdifull praksis.

Utenom universitetene jobber BI med å få på plass en spesialisert mastergrad innen forretningsjus.

Praksis som advokatfullmektig

Etter gjennomført juridisk eksamen kreves det praksis som advokatfullmektig før du får advokatbevilling og kan kalle deg advokat.

Denne praksisen tar to år og forutsetter at du også prosederer i retten. Den kan gjennomføres i et advokatfirma eller hos politiet (påtalemyndigheten) eller domstolene.

I denne sammenhengen er det beste selvfølgelig å jobbe i eiendomsavdelingen i et advokatfirma, men også annen fullmektig-praksis vil hjelpe deg på veien til å bli eiendomsrettsadvokat.

Før du søker om endelig advokatbevilling, må du gjennomføre et eget advokatkurs.

God lønn

Som advokat vil du ha muligheten til å oppebære en god inntekt. En undersøkelse fra Advokatforeningen viser at snittlønnen for advokater generelt ligger på 1 million kroner i året. For bedriftsadvokater lå tallet på 1,2 millioner.

Dette innlegget inneholder sponset linker